אורך תקופת ההודעה המוקדמת

לפי הוראות סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת, מעביד המבקש לפטר עובד צריך לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים, וכן עובד המבקש להתפטר מעבודתו צריך לתת למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות. יצוין כי ימי הודעה מוקדמת הם ימים קלנדרים.

שיעור ההודעה המוקדמת שיש לתת בפיטורים ובהתפטרות נקבע בהתאם לסעיפים 3 ו-4 לחוק הודעה מוקדמת לפי הוותק של העובד, והוא משתנה בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר.

 תקופת  ההודעה המוקדמת לעובד במשכורת (עובד חודשי) היא כדלהלן:

תקופת העבודה משך ההודעה המוקדמת
6 חודשים ראשונים יום לכל חודש עבודה
מהחודש השביעי ועד תום החודש ה- 12 6 ימים + יומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מהחודש השביעי
לאחר תום השנה הראשונה חודש ימים

 

 תקופת  ההודעה המוקדמת לעובד בשכר (על בסיס שונה מחודש : עובד יומי / שעתי) היא כדלהלן:

תקופת העבודה משך ההודעה המוקדמת
שנה ראשונה יום לכל חודש עבודה
שנה שניה 14 ימים +  יום אחד לכל שני חודשי עבודה באותה שנה.
שנה שלישית 21 ימים +  יום אחד לכל שני חודשי עבודה באותה שנה.
לאחר תום השנה השלישית חודש ימים