אחריות בעלי שליטה ורואי חשבון לאי חיוב במס בגין משיכות בעלים

פרסמתי באתר פוסט “מיסוי משיכת בעלים – תזכורת” לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה הקובע שהחל מיום 1/1/2017 –  “משיכה מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, או העמדת נכס של חברה לשימושם, והכול במישרין או בעקיפין, למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס.

 ביום 2.10.2019 פורסמה המלצת לשכת רואי חשבון בישראל, בדבר התייחסות רואה חשבון ללקוחו, כאשר הלקוח מסרב לכלול בדוח השנתי שלו, הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, בגין משיכות הבעלים אשר נמשכו על ידו מהחברה בסכום של 100,000 ₪ לפחות.

 בהמלצת לשכת רואי חשבון, במקרה בו בעל השליטה אשר משך כספים מהחברה שלו מסרב לכלול בדו”ח השנתי שלו לשנת המס הרלוונטית הכנסה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, וסירוב זה אינו מעוגן בחוות דעת מנומקת ואובייקטיבית של מומחה מס, על רואה החשבון להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדו”ח. לרבות, לא בדרך של צירוף ביאור לדו”ח האמור ובו התייחסות לאי-החלתן של הוראות הסעיף.

במקרה של אי שיתוף פעולה על ידי הלקוח, על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בהודעה זו כי על הלקוח והחברה לעדכן בנושא את הרואה החשבון החדש של הלקוח ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה.

למען הסדר הטוב רצ”ב סעיפי פקודת מס הכנסה 217 ו-224:

דו”חות וידיעות לא נכונים: סעיף 217.  אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דו”ח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה הוא נדרש לפי הפקודה למסור דו”ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל עניין או דבר המשפיעים על חיובו במס או על חיובו של אדם אחר או של שותפות, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף  61(א)(3) לחוק העונשין וסכום החסר בהכנסה שנקבעה מחמת אותם דו”ח או ידיעות לא נכונים או שעלולה הייתה להיקבע, אילו נתקבלו הדו”ח או הידיעות כנכונים, או שני הענשים כאחד. הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראיה.

אחריות המסייע לעריכת דו”ח:  סעיף 224מי שסייע לאחר לערוך דו”ח, הודעה או מסמך אחר לצורך פקודה זו, כשהוא יודע שאותו דו”ח, הודעה או מסמך כולל ידיעה לא נכונה, או אדם שהתייצב כנציגו של נישום ומסר ידיעה לצורך פקודה זו כשהוא יודע שאינה נכונה, יראוהו, לעניין הסעיפים- 217, 215 ו-220 כאילו עשה את הדברים האמורים.

 

הנדון: המלצת הלשכה בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה 2/10/2019

סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו משיכה מחברה במועד החיוב (כהגדרתם של מונחים אלה באותו סעיף) כהכנסה מדיבידנד, או לפי העניין הכנסת עבודה או הכנסה מעסק/משלח יד של בעל המניות המהותי.

ככל שהנישום/הלקוח (“הלקוח”) מסרב לכלול בדו”ח השנתי שלו לשנת המס הרלוונטית הכנסה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה וסירוב זה אינו מעוגן בחוות-דעת מנומקת של מומחה מס, על רואה החשבון להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדו”ח (לרבות בדרך של צירוף ביאור לדו”ח האמור ובו התייחסות לאי – החלתן של הוראות הסעיף), וכן להפסיק לשמש כרואה החשבון של החברה , וזאת כמתחייב מכלל 11 לתדריך בדבר כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון בפרקטיקה במסים (סעיף ג’ לכללי ההתנהגות המקצועית).

על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בהודעה זו כי על הלקוח והחברה לעדכן בנושא את המייצג החדש של הלקוח ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה.

להלן קישור לכתבות:

  1. כתבה בגלובס
  2. כתבה באתר פסקדין
  3. רשות המסים