אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה 02-2020 מפרטת, בין היתר, את הקריטריונים לזכאות לאישורים, דרך הצגת מידע בדבר האישורים,  בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה ועוד.