אישור רואי חשבון לצ’יינגים לתשלום שכר לעובדים תושבי הרשות הפלסטינית במזומן, موافقة محاسبي الصيارفة على دفع أجور الموظفين المقيمين في السلطة نقدا

לאחרונה פנו צ’יינגים לקבלת אישור רואי חשבון פסול בדבר הצורך בשימוש במזומן לתשלום שכר לעובדים תושבי הרשות הפלסטינית ו/או לתשלומים אחרים המותרים לפי החוק לצמצום השימוש במזומן.

אישור כאמור אינה עומד בהוראות תקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000 בנושא אישורים מיוחדים ומוצע שרואה החשבון ינקוט משנה זהירות עם קבלת מסמך זה, שכן חתימה על מסמך פסול זה עלולה לסבך את רואה החשבון בפלילים גם מעבר לגבולות המדינה.

تقدم الصرافون مؤخرًا بطلب للحصول على موافقة محاسب غير صالحة بشأن الحاجة إلى استخدام النقود لدفع أجور الموظفين المقيمين في السلطة الفلسطينية و / أو لمدفوعات أخرى يسمح بها القانون للحد من استخدام النقد.

هذه الشهادة لا تتوافق مع أحكام معيار فحص الموثوقية (إسرائيل) 3000 فيما يتعلق بالشهادات الخاصة ويقترح أن يتوخى المحاسب الحذر عند استلام هذه الوثيقة ، لأن التوقيع على هذه الوثيقة غير الصالحة قد يؤدي إلى تورط المحاسب في جرائم حتى خارج حدود الدولة

להלן תגובת לשכת רואי חשבון:

 הנדוןדרישה מרואי חשבון שלא עומדת בכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון  ממוסדות פיננסיים כדוגמת צ’יינג’ים

לאחרונה התקבלו פניות רבות מרואי חשבון בדבר דרישות צ’יינג’ים מלקוחותיהם לקבלת אישור פסול מרואה חשבון בדבר הצורך בשימוש במזומן לתשלום שכר לעובדים תושבי הרשות הפלסטינית ו/או לתשלומים אחרים המותרים לפי החוק לצמצום השימוש במזומן.
אנו מבהירים בזאת כי הוצאת אישור כאמור אינה עומדת בהוראות תקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000 בנושא אישורים מיוחדים ומוצע שרואה החשבון ינקוט משנה זהירות עם קבלת מסמך זה, שכן חתימה על מסמך פסול זה עלולה לסבך את רואה החשבון בפלילים גם מעבר לגבולות המדינה.

מוצע לקרוא גם את הנחיית מועצת רואי חשבון בעניין דרישות לאישורים שאינם עומדים בכללים המקצועיים לציבור רואי החשבון.

לידיעה: עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית (לרבות שכר) הוחרגו בצו מהחוק לצמצום השימוש במזומן רק עד 31.12.2022, כך שלקוחותיכם נדרשים להיערך לתשלומים בהתאם לחוק החל ב-1.1.2023 (עוד פחות מחודשיים!!!). כך למשל, כאשר השכר ברוטו לחודש של עובד תושב הרשות הפלסטינית עולה על 6,000 ₪ ברוטו, ניתן יהיה לשלם לכל היותר במזומן 10% מהשכר ואת היתרה בהעברה בנקאית וכיו”ב.

לאור הקושי של רואי החשבון שפנו אלינו בתקשורת מול הלקוחות אשר קיבלו דוגמאות לאישורי רואי חשבון פסולים ובתקשורת מול אותם צ’יינג’ים כאמור, אנו פועלים מול רשות שוק ההון להעברת הנחייה גורפת בנושא.

ניתן להעביר את תוכן מכתבנו זה ללקוחותיכם ולגורמים המבקשים אישורים פסולים כאמור לעיל.