ביטוח לאומי – עדכונים חשובים בחודש דצמבר 2023

להלן ריכוז נושאים שונים שיש לשים לב אליהם בחודש דצמבר 2023 בקשר עם המלחמה בשילוב עם סוף שנת המס.

כל המידע המוצג בפרסום זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.

ביטול 100% קנסות למשלמים עד סוף שנת המס, למעט חריגים  – הביטוח הלאומי קיבל את בקשת הלשכה מתחילת המלחמה לחסוך את הבקשות הפרטניות והמצאת הנימוקים לביטול 100% מהקנסות למעסיקים שבשל המלחמה לא דיווחו לביטוח הלאומי במועד. מעסיקים שיסדירו חובות עד 31.12.2023 (למעט חובות בשל ביקורת ניכויים שלהם יש הסדרים אחרים), יבוטלו להם 100% מהקנסות.  
למעסיקים השייכים לסניפים מסוימים יש הפחתות אוטומטיות של קנסות והפרשי הצמדה וכך גם לעצמאים, כמפורט באתר הביטוח הלאומי. 
לפרסום באתר הביטוח הלאומי בנוגע להקלות במלחמת חרבות ברזל לחצו כאן

קליטת שומות – בהמשך לפרסום במערכת ייצוג לקוחות על אי קליטת שומות בביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי יקלוט החודש שומות ממס הכנסה ויבצע חישוב הפרשי דמי ביטוח, למעט לאוכלוסיות המושפעות מהמצב הביטחוני, כמו משרתי מילואים ומפונים. מי ששייך לאוכלוסיות אלה, שמעוניין שהביטוח הלאומי יקלוט את השומה ויבצע הפרשים, ישלח את השומה דרך האתר לקליטה ידנית בסניף. הרחבה בפרסום לעיל לסוף שנת המס מתאריך 7.12.2023. לפרסום לחצו כאן

פטור מדיווח ותשלום בעבור עובדים בחל”ת – תזכורת לפטור מדיווח ומתשלום דמי הביטוח בעבור עובדים בחל”ת במשך חודש מלא בחודשים אוקטובר ונובמבר 2023. לגבי חודש דצמבר 2023 – יפורסם בהמשך.
על אף הפטור, אין שינוי בחודשים אלה לגבי תקופות ביטוח.

קיזוזים בדמי אבטלה וצו סיווג מבוטחים – בהמשך להקלות לשכירים לפי צו סיווג מבוטחים לקבלת דמי אבטלה (כמו מורי דרך, אמנים, מרצים, מורים ומדריכים), הגיעו לידיעת הלשכה דוגמאות לטופסי 621 שמולאו בטעות, כדלקמן:

א.  טור א’ שאמור לכלול רק הכנסות ממעסיקים לפי הצו, כולל בטעות משכורת של שכיר לפי תלושי משכורת.
ב.  הטופס כולל בטעות גם הכנסות של מורי דרך מאנשים פרטיים, שאינם כלולים בצו סיווג מבוטחים.
ג.  הטופס כולל הכנסות ללא ציון מקום עבודה ו/או מספר יישות. 
ד.  המובטל אינו רשום בעיסוק עצמאי בביטוח הלאומי ואין בעדו דיווח של אף מעסיק לפי צו סיווג מבוטחים.

תזכורת לטופס 1503:
המובטל אמור לשלוח את הטופס לביטוח הלאומי בכל חודש שבו הוא מקבל דמי אבטלה והעיסוק העצמאי שלו פתוח בביטוח הלאומי.
את הטופס יש לשלוח באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי.
לשליחת הטופס דרך אתר הביטוח הלאומי: btl.gov.il/lrtvndbg
לפרסום הלשכה בנושא קיזוזי הכנסות מדמי אבטלה ועדכונים לפי צו סיווג מבוטחים (טופס  1503 וטופס 621) מיום 30.11.2023 לחצו כאן

שידור טופס 100 בעבור עובדים בחל”ת – כשעובד מתחיל את החל”ת הכפוי לצורך קבלת דמי אבטלה, המעסיק משדר טופס 100 ייעודי לגמלאות שכולל תאריך הפסקת עבודה וסיבת הפסקת העבודה. יש לוודא שמועד הפסקת העבודה מתאים למועד שרשום במכתב לעובד על ההוצאה לחל”ת.
כשעובד חוזר מהחל”ת לעבוד, המעסיק משדר טופס 100 ייעודי לגמלאות שבו כלול מועד החזרה לעבודה. 
המעסיק מתבקש לא להמתין לסיום החודש בשידור טופסי 100 ייעודי, כי ממילא החודש הנוכחי בטופס 100 ייעודי כולל רק מידע על מועד הפסקת עבודה וסיבה, ועל מועד החזרה לעבודה, ולא כולל מידע על השכר.
יש להקפיד לציין מועד הפסקת עבודה וסיבה ומועד חזרה לעבודה גם בטופס 100 חודשי שמשודר לביטוח הלאומי מיד לאחר טופס 102.

חישוב משולב של דמי ביטוח ותגמולי מילואים לעצמאים – לאור שאלות רבות שהתקבלו בנושא, להלן הבהרות:

רקע לשינויים בתגמולי המילואים לעצמאים שעונים להגדרה
התגמול לעצמאי בצו 8 שממשיך לשרת במילואים במלחמה גם בחודש העוקב ברציפות, משולם מדי חודש ולא בסיום השירות, וזאת, לפנים משורת הדין כהטבה מיוחדת למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל. 
התגמול משולם בשוטף לפי הבסיס למקדמות דמי הביטוח (תגמול ריאלי לפי ההכנסות), גם לפנים משורת הדין.
כדי שניתן יהיה לשלם את התגמולים האלה, התגייסו צה”ל והביטוח הלאומי להתאים את המערכות במהירות רבה למלחמה.

תשלום תגמולי מילואים בשוטף
מתגמולי המילואים לעצמאי לא מנוכים דמי ביטוח לאומי ובריאות. העצמאי משלם מקדמות מדי חודש לביטוח הלאומי, שאמורות לכסות גם את התגמול (בהנחה שהמקדמות משקפות את ההכנסה של העצמאי ושהתגמול מחליף את ההכנסה שפחתה בשל השירות). אפשר לתקן מקדמות פעם אחת ברבעון, כלומר, עד סוף דצמבר 2023).
מותר לעצמאי לעבוד וגם לשרת במילואים ולקבל תגמול, לכן העיסוק העצמאי נשאר פתוח בכל תקופת השירות (שונה מההתייחסות לדמי הלידה, שהרי דמי הלידה מחליפים הכנסה כדי שהיולדת לא תעבוד).
העצמאי מקבל תגמול מילואים לפי ההכנסה שמהווה בסיס לחישוב המקדמות השוטפות שלו ברבעון שקדם לשירות המילואים. העצמאי, כאמור, רשאי לעבוד בזמן השירות ויקבל תגמולי מילואים לפי הבסיס למקדמות.
ככל שחל שינוי במקדמות דמי הביטוח או במעמד העצמאי ברבעון שקדם לשירות, העצמאי יגיש תביעה אישית ויקבל את התגמול בהתאם למידע החדש ברבעון שקדם לשירות המילואים, כאמור בתקנה 12 להלן. 

להלן מתוך תקנה 12 לתקנות המקדמות:
(א) גימלה, למעט גימלה כאמור בתקנה 11, תחושב מחדש על פי ההכנסה שנקבעה בשומה עצמית לגבי אותה שנה שוטפת.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), חושבה מחדש מקדמה לפי תקנה 4, וההכנסה שעל פיה חושבה המקדמה משמשת יסוד לחישוב תגמולי מילואים שטרם שולמו, יחושבו מחדש תגמולי המילואים על פי ההכנסה האמורה.

התחשבנות לאחר קבלת השומה
ההתחשבנות של העצמאי לעניין תשלום דמי הביטוח וגם לחישוב הפרשי התגמול, נעשים בחישוב משולב, לאחר שמגיעה השומה לביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי מצרף את ההכנסות כעצמאי בשומה ביחד עם תגמולי המילואים שהתקבלו בפועל באותה שנת מס (לפי האישור לצורכי מס הכנסה), מחשב את הסכום החייב בדמי הביטוח לאחר ההפחתה של דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי, ובהתאם לסכום החייב בדמי הביטוח מחשב את ההפרשים בתגמולי המילואים שמבוססים על שנת השומה.

בשיטת החישוב המשולב כיום של הביטוח הלאומי, התגמול שיתקבל בינואר 2024 בעבור שירות בחודש דצמבר 2023 ייכלל בהתחשבנות לשנת 2024 (לפי בסיס קבלת התגמול בפועל). הלשכה בוחנת פתרונות כדי שאפשר יהיה לצרף את התגמול שהתקבל בינואר 2024 עבור חודש דצמבר 2023, לחישוב המשולב של שנת 2023. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים.

עדכון לגבי החל”ת והאבטלה – שר האוצר פרסם שתהיה הארכה של הוראת השעה עד סוף דצמבר 2023, אך ההארכה מחייבת אישור של ועדת הכספים כאמור בסעיף 38יז בחוק. יש לעקוב אחר הפרסומים.
לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה-חרבות ברזל), התשפ”ד-2023, שפורסם ברשומות ביום 9.11.0223 לחצו כאן

סיום הכרה בחל”ת הרטרואקטיבי באופן גורף – לגבי חל”ת רטרואקטיבי מיום 1.12.2023 ואילך, נמסר מלשכת התעסוקה, שאין יותר הכרה רטרואקטיבית באופן גורף, וככלל אין בלשכת התעסוקה הכרה רטרואקטיבית מעבר לחודש. כל מקרה לגופו יטופל עי מנהל לשכה בלשכת התעסוקה, וגם אז האישור יינתן רק אם יהיה הסבר הגיוני לאיחור. החלטה רטרואקטיבית של מעסיק להוציא עובדים לחל”ת אינה סיבה מספקת לאשר חל”ת רטרואקטיבי בלשכת התעסוקה.

עובדים זרים ממדינות אמנה – הביטוח הלאומי הודיע בתחילת שנת 2023, שיש להמשיך לדווח על עובדים זרים ממדינות אמנה בטור 3 בטופס 102, כי שיעור דמי הביטוח לתושב זר ממדינת אמנה נתון בבירור משפטי. לחוזר מיום 3.1.2023 לחצו כאן
הביטוח הלאומי מסר לאחרונה לגבי עובדים זרים ממדינות אמנה – שהכלל הזה ממשיך להתקיים, למעט מדינות רומניה ובולגריה. אופן הדיווח על אוכלוסייה זאת יהיה בדומה לדיווח של מעסיק על עובדים זרים.  
בתחילת חודש ינואר 2024 הביטוח הלאומי ישלח איגרת לכל המעסיקים, שתכלול את כל הפרטים הטכניים לגבי השינוי.
לחוזר ביטוח 1474 מיום 31.12.2019 בנושא יישום אמנה בין ישראל ובין רומניה לחצו כאן
לחוזר ביטוח 1473 מיום 31.12.2019 בנושא יישום אמנה בין ישראל ובין בולגריה לחצו כאן
לחוזר ביטוח 1436 מיום 31.3.2016 בנושא דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנה לחצו כאן.

מענק עידוד חזרה לעבודה – למענק זכאי אחד מאלה: עובד שכיר, תושב ישראל, שמקום מגוריו הקבוע (לפי כתובת המגורים ברשות האוכלוסין וההגירה) ביישוב מפונה, והוא עובד בכל מקום בארץ ועובד שכיר, תושב ישראל, שמקום מגוריו הקבוע (לפי כתובת המגורים ברשות האוכלוסין וההגירה) בכל מקום בארץ, והוא עובד אצל מעסיק באזור מפונה, שעומדים בתנאי זכאות מסוימים. תנאי הזכאות וכל הפרטים נמצאים באתר הביטוח הלאומי.
לפרסום באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן

מענק תמרוץ לעובדים בחקלאות ובנייה – למענק זכאי מי שעונה על כל התנאים האלה: הוא עובד שכיר ותושב ישראל, שהחל לעבוד בענפי החקלאות או הבניה במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 31.12.23, ולא עבד בענפים אלה בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023. תנאי הזכאות וכל הפרטים נמצאים באתר הביטוח הלאומי.
לפרסום באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן