ביטוח פנסיוני-צו ההרחבה

כל עובד, המועסק או שיועסק, בכל מקום עבודה, החל בגיל 21 (לגבר) ובגיל 20 (לאישה), ועד לגיל פרישת חובה (67) (ובלבד שהעובד מקבל קצבה. “קצבה” לעניין זה – למעט קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי), שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, זכאי להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה, על פי בחירתו בכתב. עובד, שמתחיל לעבוד אצל מעביד כיום, מחויב להודיע על בחירתו בכתב בתוך 60 ימים מתחילת עבודתו. באם לא יודיע למעביד על בחירתו כאמור, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה, מהמועד בו קמה לו זכאותו.

הביטוח הפנסיוני יהיה ביטוח לקצבה, והוא יכלול כיסויים גם למוות ולנכות באותה קופה או בקופות נפרדות. זכות הבחירה של העובד בכל הסדר אחר מכוח הוראות החוק תישמר.

בשנת 2008 העובדים היו זכאים לביצוע ההפרשות לביטוח פנסיוני לאחר תקופת המתנה בת 9 חודשים. החל מיום 1.1.2009, תקופת ההמתנה הינה 6 חודשים מתחילת העבודה. עובד, שהשלים 6 חודשי עבודה לפחות ב- 1.1.2009, זכאי לביצוע הפרשות עבורו החל ביום 1.1.2009.

יצוין, כי לעניין חישוב תקופת ההמתנה, תילקח בחשבון תקופת העבודה טרם גיל הזכאות (20 לאישה ו- 21 לגבר).

עובד, שיתקבל לעבודה, כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי להפרשות כבר מתחילת עבודתו, והביצוע בפועל יהיה רטרואקטיבי, לאחר שלושה חודשי עבודה, או מתום שנת המס, המועד המוקדם מביניהם. לא תחול לגבי עובד זה תקופת ההמתנה כמפורט לעיל.

צו ההרחבה לא יחול על מי, שבמועד הקובע (1 בינואר 2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד, המאוחר מבין השניים) או לאחריו מבוטח, או שהמעביד מחויב לבטחו, מכוח אחד מאלה:

1.   הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי, מנהג, נוהג, צו הרחבה קיים או עתידי ו/או דין, כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות קרן פנסיה, עומד על לפחות 17.5% משכר העובד.

2.   הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל ביטוח למקרה פטירה ולמקרה של אובדן כושר עבודה, ובלבד ששיעור ההפקדות עומד על לפחות 5% תגמולים – חלק מעביד; 5% תגמולים – חלק עובד; 5% – חלק מעסיק לפיצויי פיטורים.

3.   הסכם לביטוח פנסיוני, כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 11.5% משכרו (5.5% – תגמולי עובד; 6% – תגמולי מעביד), או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה.

4.   הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני, ו/או כל שילוב ביניהם), כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 10% משכרו (5% – תגמולי עובד; 5% – תגמולי מעביד).

על מעביד, כאמור בסעיפים 3-4 לעיל, תחול חובת העברת רכיב “פיצויי פיטורים”, כקבוע בצו ההרחבה.

לגבי עובד, אשר ב- 1.1.2008, מועסק לפחות תשעה חודשים, העברת רכיב הפיצויים תעשה ביום 1.1.2008.

5.   הסכם לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית, המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, ובלבד שמדובר בהסדר מיטיב על ההסדר הקבוע בצו ההרחבה.

בנוסף, צו ההרחבה לא יחול על מי, שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.

השכר המבוטח יהא שכר העובד, ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים. תקרת השכר המבוטח תעמוד על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך.

שיעור ההפרשות מהשכר יהיו כמפורט להלן:

החל   מיום

הפרשות   מעביד

הפרשות   עובד

הפרשות   מעביד לפיצויים

סה”כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

במקרה שבו שיעורי ההפרשות נמוכים מהקבועים בטבלה לעיל, הגדלת שיעורים אלה תעשה בהתאם לשיעורים ולמועדים המפורטים בטבלה.

תשלומי המעביד לפי הצו לפיצויי פיטורים, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף14לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. תשלומים אלה לא יהיו ניתנים להחזרה למעביד למעט במקרים המפורטים בצו ההרחבה.

מעביד יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד לשיעור של 8.33% לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. מעביד, שלא העביר תשלומים כאמור, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראותחוק פיצויי פיטורים.

צו ההרחבה לא יפגע ו/או יגרע מזכויות עובדים עליהם חל הסדר פנסיה מיטיב במועד הקובע. כמו כן, צו ההרחבה, לא יפגע בזכותו של עובד, שמופרשים בגין רכיבי שכרו שאינם פנסיונים, כספים לקופת גמל, קרן השתלמות או כל ביטוח אחר שאינו ביטוח פנסיוני.

המידע המוצג באתר, בחוזרים ובמאמרים  הינו מידע כללי בלבד וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או השמטות. לפיכך המידע אינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית פרטנית וכל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד.