בקשה לחידוש אישורכם להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע”פ סעיף 64 לפקודת מס הכנסה “2015”

לצורך חידוש אישורכם להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים הרצ ב ולהמציאם בהקדם האפשרי , לא יאוחר . מיום 2/8/2015

נספח 1: פרטים על המוסד.

נספח 2: פירוט פעילות המוסד והצהרות נוספות.

נספח 3: כתב התחייבות למוסד הציבורי.

נספח 4: דו”חות חשבונאיים ודו”ח הכנסות והוצאות הנהלה וכלליות מבוקרים ע”י רו”ח.

נספח 5: טופס 1211 ב’.

נספח 6: רשימת חמשת בעלי השכר הגבוה.

נספח 7: פירוט בעלי תפקידים במוסד.

נספח 8: הצהרת מנהלים

.1 הבקשה לחידוש האישור תיבדק לאחר המצאת הנספחים דלעיל למחלקת מוסדות ציבור ומלכ”רים ברשות המיסים: רח’ כנפי נשרים 5, ת”ד 1170ירושלים 9101002 או בפקס

שמספרו 02-6559759 או בדוא”ל malkar@taxes.gov.il (אין למסור את הבקשה במשרדי פקיד השומה בהם מתנהל תיק המוסד הציבורי). מוסד ציבורי שיעמוד בכללים

ובקריטריונים עפ”י החוק, אישורו יחודש.

.2 בקשה שנספחיה לא ימולאו כנדרש, בתוספת דוחות כספיים, תוחזר!

.3 במידה ותבחן האפשרות לשלילת אישורו של המוסד הציבורי תינתן אפשרות לנציגי המוסד הציבורי או מייצגו הזכות לשימוע כדי להשמיע עמדתם.

.4 מוסד ציבורי שדוחותיו הכספים לא בוקרו ואושרו ע”י רואה חשבון (דרישה המחויבת על פי חוק) ו/או לא הגיש לפקיד השומה דו”חות שנתיים ו/או אינו מחזיק באישור ניהול

תקין, עדכני, מרשם העמותות – לא יחודש מעמדו לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וזאת, מבלי לבחון את יתר פרטי הבקשה.

.5 למען הסר ספק, כל מידע שנמסר בהתאם לאמור בבקשה זו, אינו פוטר את מבקש האישור מלהגיש דו”חות שנתיים לפקיד השומה, בהתאם לסעיף 9(2) וסעיף 131 לפקודת מס

הכנסה ותקנות מס הכנסה (דו”חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ”ז- 1997

.6 מוסד ציבורי שאישורו בתוקף עד ליום 31.12.2115 ושהגיש בקשה לחידוש האישור לא יאוחר מיום 1.8.2015 , אישורו יחודש החל מיום 1.1.2016 . אי הגשת הבקשה לחידוש

במועד דלעיל תגרום לפקיעת האישור. אישור של מוסד שיגיש את בקשתו באיחור, יוארך החל מיום הגשת הבקשה ולא מתום תוקף האישור.

.7 מוסד ציבורי ששינה כתובתו, חייב לעדכנה במחלקת המודיעין בפקיד השומה הרלוונטי.

לתשומת לב:

 החל משנת 2015 חלק מהאישורים שתוקפם אמור היה לפוג בסוף שנה זו, הוארכו במהלך אוטומטי. לאור כך, לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באינטרנט את תוקף אישורכם.