גילויים בדבר השפעת משבר הקורונה בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 31 בדצמבר 2019

גילויים נדרשים בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 31 בדצמבר 2019

  1. תקן חשבונאות מספר 7, אירועים לאחר תקופת הדיווח מגדיר אירועים לאחר תקופת הדיווח כלהלן כאירועים, בעלי משמעות חיובית או שלילית, המתרחשים בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך בו אושרו הדוחות הכספיים לפרסום. ניתן לזהות שני סוגים של אירועים:
  • אירועים המהווים ראיה לתנאים ששררו בסוף תקופת הדיווח – חייבי התאמה ( Adjusting events ) לאחר תקופת הדיווח.
  • אירועים המצביעים על תנאים שהתעוררו לאחר תקופת הדיווח – שאינם חייבי התאמה ( Non-adjusting events )  לאחר תקופת הדיווח.”
  1. בהתאם לתקן חשבונאות מספר 7, ישות נדרשת לבחון אם האירוע שהתרחש בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך שבו אושרו הדוחות הכספיים לפרסום (התפשטות מחלת הקורונה עד לכדי מגפה והפעולות שננקטו למניעת התפשטותה) מהווה אירוע חייב-התאמה או אירוע שאינו חייב-התאמה. במרבית המקרים, עבור חברות ישראליות מדובר על תנאים שהתעוררו לאחר תקופת הדיווח, ולפיכך על אירוע שאינו חייב-התאמה, אלא אם כן מדובר בסוגיית העסק החי (ראה סעיף 10 להלן). אולם, “תכנו מקרים נדירים שבהם גם עבור חברות ישראליות, האירועים מהווים ראיה לתנאים ששררו בסוף תקופת הדיווח ולפיכך מהווים אירוע חייב-התאמה.
  2. סעיף 7 לתקן חשבונאות מספר 7 קובע כי “על תאגיד להתאים את דוחותיו הכספיים כדי לתת ביטוי לאירועים חייבי-התאמה לאחר תקופת הדיווח.”
  3. סעיף 9 לתקן חשבונאות מספר 7 קובע כי “תאגיד לא יערוך התאמה של סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים כדי לשקף אירועים שאינם חייבי-התאמה לאחר תקופת הדיווח.”

להלן הנחיות המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות: