דברי הסבר לקבלת מענק הסיוע לעסקים בעד הוצאות קבועות בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש”ף-2020.

רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע לציבור ודברי הסבר לקבלת מענק הסיוע לעסקים בעד הוצאות קבועות בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש”ף-2020.

נותני שירותים פיננסים ודוכני פייס יוכלו להיות זכאים לקבלת המענקים כאמור ולהגיש את בקשתם בהתאם לפרק ההוראות התפעוליות – פרק ה’ 7 בהוראת הביצוע.

הוראת הביצוע מסדירה בין היתר את הנושאים הבאים:

אופן החישוב של הוצאות השכר הנחסכות:

הוצאות השכר הנחסכות יכללו את כל העובדים (עובדים זמניים, עובדים קבועים, עובדים זרים וכדומה) שלא שולם להם שכר על ידי העוסק בתקופת הזכאות, בין אם הם פוטרו, יצאו לחל”ת, יצאו לחופשה או כל הפסקת עבודה אחרת בתקופה זו. סך סכום השכר שנחסך עבור כלל העובדים שלא שולם להם שכר על ידי העוסק בתקופת הזכאות, יוכפל ב-6 (התאמה לגובה השכר שנחסך במונחים שנתיים) וב-1.25 (מקדם הוצאות מעביד).

חישוב הוצאות השכר שנחסכו יהיה ההפרש שבין היקף השכר בתקופת הזכאות בהשוואה לדיווח על היקף שכר בחודשים המקבילים בשנת 2019 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסק (דיווח ל-102). ההפרש בין תקופת הבסיס בניכויים לבין תקופת הזכאות יוכפל ב-1.25 וב-6 על מנת לקבל את נתון הוצאות השכר שנחסך במונחים שנתיים.

שכר שמקורו במתן טיפים – במסעדות ובתי קפה בהם מועסקים מלצרם, מרכיב מסוים מהשכר ניתן להם כטיפ על ידי הלקוחות, לפיכך, בחישוב הוצאות השכר הנחסכות, הפרש מרכיב הטיפים בין תקופת הבסיס לתקופת הזכאות יקוזז מהוצאות השכר הנחסכות כשהוא מוכפל ב-6 בלבד (ללא מקדם סוציאליות בשיעור 1.25).

הגדרת תשומות שוטפות לשנת 2019:

אחת מאלה, לפי העניין, למעט תשומות של חברה או שותפות בשל רכישת טובין או קבלת שירות מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות, לפי העניין:

סך כל התשומות, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים בישראל באמצעות דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס (כגון: רכישת פירות וירקות) ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131 לפקודה שאינן תשומות (כגון: רכישות מחו”ל, חבילות תיור בחו”ל).

להלן הוראת הביצוע: