דחיית החזרי הלוואות על ידי הבנקים

הפיקוח על הבנקים הודיע היום על מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם משבר הקורונה. המתווה אומץ על ידי כל הבנקים, ומציג את תנאי המינימום לדחייה, כאשר כל בנק רשאי להרחיבו לפי שיקול דעתו.

עקרונו המתווה:

  • משכנתא – דחייה לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
  • הלוואות צרכניות  (משקי בית) – דחייה לתקופה של 3 חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום עד 100,000 ₪. בנוסף, ישנה אופציה בהתאם לשיקול הדעת של הבנק, לדחייה נוספת של 3 חודשים.
  • עסקים קטנים – דחייה לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, ובהתאם לשיקול דעת של הבנק. הדחייה מיועדת לעסקים שערב המשבר עמדו בהחזרי ההלוואות, ושהפגיעה בהכנסתם צפויה להיות קצרת טווח, ויכולים לצלוח את המשבר באמצעות סיוע תזרימי בדמות אשראי או דחית תשלומי הלוואות.
  • לא יגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
  • התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה.
  • ההלוואה כרוכה בחיוב ריבית לתקופת הדחייה.

ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה עד לתאריך 31 ביולי 2020