דרישת הבנקים לדוחות כספיים מבוקרים

לשכת רו”ח פרסמה הוראות מעודכנות לגבי מועד הגשת דו”חות כספיים מבוקרים לבנקם:

כידוע, הבנקים דורשים דוחות כספיים מבוקרים לצורך מתן או חידוש אשראי, והכללים לכך נמצאים בהוראת ניהול בנקאי תקין מס’ 311 (“ההוראה”). בסוף שנת 2017 הוכנסו שינויים בהוראה.

לפי ההוראה המעודכנת (סעיף 27א), בעת מתן או חידוש אשראי לתאגיד, על הבנק לקבל דוח כספי מבוקר עדכני של הלווה במועד על פי דין. המועד על פי דין, שנגזר מחוק החברות, הוא שדוח כספי שנתי ייערך תוך שישה חודשים, או לכל המאוחר ואם נקבע כך בתקנון – תוך תשעה חודשים.

בהוראה (סעיף 27ב) נקבעו הוראות מקלות, לפיהן הבנק רשאי לאשר אשראי לתאגיד גם ללא דוח כספי מבוקר, במקרים כגון:
  • כאשר סך החבות נמוך מסך של מיליון ש”ח.
  • בעת חידוש אשראי – בעת החידוש יש לצרף אישור רו”ח שהביקורת לא הסתיימה ומועד צפוי לסיומה, לצרף דוח כספי לא מבוקר נוסף ומידע אחר (סעיף 27ב ד.1).אם מבצעים זאת, אזי ניתן להגיש דוחות כספיים שלושה חודשים נוספים מאוחר יותר מהמועד בדין. 
 חלופות אפשריות לפעולה בנסיבות ההוראה הן:
  • חברות שהתקנון שלהן קובע מועד של תשעה חודשים (ניתן לבצע שינוי תקנון על מנת לקבוע בו כאמור), יוכלו להגיש דוחות כספיים לאחר שנה מתאריך המאזן לצורךחידוש אשראי.
  • ניתן לבקש מהבנק לחדש אשראי ללא דוח כספי מבוקר לפי שיקול דעתו – למשל אם אי החידוש עלול לפגוע ביכולת הגבייה (סעיף 27ב. ד.2).
הלשכה פנתה אל הפיקוח על הבנקים בבקשה להארכת מועד הגשת הדוחות הכספיים (להתאמה למועדים לפי הסדרי אורכות). בתגובה, פורסמה טיוטה לתיקון ההוראה, הכוללת הקלות נוספות. הטיוטה קובעת שמועד הגשת הדוח בחברות פרטיות יהיה תשעה חודשים, וכן שבמקרים מסוימים ניתן להגיש דוחות כספיים מבוקרים גם שישה חודשים נוספים לאחר מכן.