הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

 

מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה -על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18לה(ב), נקבע כי  לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ו: בסעיף 19, נקבע כי מענק לפי פרק זה, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

 

לפיכך, נבקש להבהיר כאמור:

 1. הנפקת חשבונית: תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים. 
 2. הנפקת קבלה: יש להוציא קבלה על שם הלקוח “רשות המסים” על סכום המענק על פי סעיף 5 להוראות למעט, מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים ( נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו). את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח. 
 3. חיוב במס: התקבול בגין המענק הסוציאלי

  (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב  בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

  התקבול בגין מענק ההוצאות

  הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי, אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

  חיוב ביטוח לאומי: התקבול בגין המענק הסוציאלי אינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.
  התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת  בביטוח לאומי.
 4. הכללת המענק במחזור המקדמות: אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.
 5. נבהיר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.