הגבלת שימוש במזומנים ושיקים משנת 2019

ביום 12.3.2018 התקבל בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 (להלן: “החוק”). החוק קובע הגבלות על תשלום במזומן, בין אם מדובר במטבע ישראלי או זר, והגבלות על שימוש בשיקים וחובת דיווח על רוכש זכות במקרקעין. בחוק נקבעו סנקציות בגין הפרת הוראותיו.

החוק קובע הגבלות על תשלום בכסף מזומן, בין היתר, כמפורט להלן :

 1. לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
 2. לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
 3. לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ .
 4. לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪ .
 5. לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪ ואם שונה הסכום האמור לפי הוראות סעיף 33(ב) – אם מחיר העסקה עולה על 40,000 שקלים חדשים.
 6. בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא יקבל עורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן העולה על 11,000 ₪ או 50,000 ₪  לפי העניין, לכל שירות עסקי; לעניין זה, “שירות עסקי” – כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון.
 7. לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה, אם סכום שכר העבודה, התרומה או ההלוואה עולה על 11,000 ₪ הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 8. לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם סכום המתנה עולה על 50,000 ₪.
 9. ההגבלה לא תחול על תשלומים בין קרובי משפחה:
  1. על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, למעט לעניין שכר עבודה; לעניין זה, “קרוב משפחה” – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו;
  2. על רשות מרשויות המדינה ששר האוצר, בהסכמת השר הממונה על ביצוע החוק שמכוחו פועלת הרשות, קבע בצו.

הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם:

 1. לא ייתן עוסק ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 2. לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 שקלים חדשים, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 3. לא ייתן אדם שאינו עוסק לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק, תשלום בשיק, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 4. לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 שקלים חדשים, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 5. לא יסב אדם שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
 6. לעניין סעיף זה –
  • לא יראו תאגיד בנקאי, את בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי המקבל שיק לשם פירעונו כמקבל התשלום, והוראות סעיף קטן (5) לא יחולו על מי שמסר לו את השיק לשם פירעונו;
  • אין נפקא מינה אם נותן התשלום בשיק הוא המושך או המסב של השיק, או אדם אחר

תחולת החוק :

תחולת החוק החל מיום 1.1.2019, אולם לא יחול הוא על הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019 (למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות). וכן על שיקים שהופקדו למשמרת בבנק, בנק בדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.

החל משנת 2020, רשאי שר האוצר להקטין את הסכום לשימוש במזומן ושיקים כך שהמגבלות האמורות לעיל יהיו 6,000 ש”ח (במקום 11,000 ₪), ו-15,000 ₪ (במקום 50,000 ₪, למעט באשר לאדם הרוכש כלי רכב).

כמו כן, במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה, לפיה למשך תקופה של שלוש שנים (עד ליום 1.1.2022),

ההגבלות על השימוש במזומן ושיקים לא יחולו על תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים וכן לא יחולו על אזרח ישראלי אשר נותן להם תשלום במזומן. אזרח ישראלי חייב לדווח לרשות המוסמכת עד ה-15 בכל חודש, האם הוא קיבל או נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחי ישראל, בעבור עסקה שמחירה עולה על 50,000 ₪.

לחץ כאן ל- חוק לצמצום השימוש במזומן – שאלות ותשובות