הגדלת נקודות זיכוי להורים

הנדון: חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע”ז-2017
1 .ביום 16.5.17 פורסם בספר החוקים 2638 חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להורים –
הוראת שעה(, התשע”ז-2017.
בהוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-
2018 בלבד.

בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן:
בשנת הלידה – 1.5 נקודת זיכוי.
בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס)- 2.5 נקודות זיכוי.

בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5
נקודות הזיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או 2018),
משנת הלידה לשנה העוקבת.
יובהר כי לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.

2 .להלן טבלה המסכמת את הוראת השעה:
נקודות זיכוי לאשה:

גיל הילד בשנת המס  לפני התיקון לאחר התיקון
שנת הלידה 0.5 1.5 *
שנה עד חמש שנים 2 2.5

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

נקודות זיכוי לגבר:

גיל הילד בשנת המס  לפני התיקון לאחר התיקון
שנת הלידה 1 1.5
שנה 2 2.5
שנתיים 2 2.5
שלוש שנים 1 2.5
ארבע שנים 2.5
חמש שנים 2.5

3 .הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מ-1/1/2017.
4 .הנחיות למעסיקים ולשכות השירות:
4.1 .יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לאמור לעיל.
4.2 .תחולת הוראת שעה זו היא מ-1/1/2017 ,ולכן יש לחשב את נקודות הזיכוי האמורות
מתחילת השנה.
4.3 .המעסיק מתבקש להודיע לעובדת שילדה באחת משתי שנות המס: 2017 או 2018,
על זכאותה לבקש העברה של נקודת זיכוי אחת בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנים
אלו לשנה העוקבת לשנת הלידה.
4.4 .עובדת המעוניינת לדחות את קבלת נקודת הזיכוי כאמור בסעיף 4.3 תידרש למלא
טופס 116ד (טופס חדש) ובו תציין את בקשתה.
טופס 116ד יהווה נספח לטופס 101 .על המעסיק לשמור את טופס 116ד יחד עם
טופס 101 של העובדת. כמו כן, המעסיק נדרש לשמור מידע זה ולדווחו בטופס 126
בהתאם להנחיות שיפורסמו בהמשך.
5 .מערכת תיאומי המס תעודכן בזמן הקרוב ועל כך תישלח הודעה בהמשך.