הורדת שיעור המע”מ מ-18% ל-17%

החל מיום 1.10.2015 שיעור המע”מ צפוי לרדת משיעור של 18% לשיעור של 17%. ככלל, חיוב במס בשיעור של 17% יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מיום 1.10.2015. אי לכך, להלן מועד החיוב במס הרלוונטי לסוגי עסקאות שונים:

1.   החיוב במס ושיעור המס במכר טובין אשר אינם חייבים במס על בסיס מזומן

1.1 הכלל : מועד החיוב במס במכר טובין הוא מועד מסירת הטובין לקונה. כלומר, מועד ביצוע האספקה, לפיכך:

 • טובין שנמסרו לקונה לפני יום 1.10.2015 – העסקה תחויב במע”מ בשיעור של 18%.
 • טובין שנמסרו ביום 1.10.2015 ואילך העסקה תחויב במע”מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני מועד זה.

1.2 במקרים של עסקה של מכר טובין, כגון: רכב, ריהוט, מכשירי חשמל וכדומה, שבמסגרתה ישנם פערי זמן בין מועד ההזמנה או התשלום לבין אספקת הטובין לקונה, המועד הרלוונטי והקובע לעניין קביעת שיעור המס יהיה, כמו         בכל עסקה של מכר טובין, מועד המסירה של הטובין ללקוח.

1.3 כאשר לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה או את חלקה לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לאחר יום 1.10.2015, יחול מע”מ על מלוא מחיר העסקה בשיעור של 17%, זאת גם אם העוסק הנפיק חשבונית               ושולם המע”מ לפני המועד הקבוע בחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 (להלן: “החוק”). במקרה כזה, על העוסק להנפיק חשבונית זיכוי.

2.   החיוב במס ושיעור המס בעסקאות מקרקעין: המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה של המקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין (טאבו) על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם           שביניהם. לפיכך:

 • מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד יום 1.10.2015, כל תשלום שיבוצע עד יום 1.10.2015 יחויב במס בשיעור של 18%. כל תשלום שיבוצע החל מיום 1.10.2015 ואילך יחויב במס בשיעור של 17%.
 • מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני יום 1.10.2015 יחויבו במס בשיעור של 18% על מלוא מחיר העסקה, גם אם טרם שולמה מלוא התמורה בעבור העסקה.

3. החיוב במס ושיעור המס בהשכרת נכסים: 

    מועד החיוב במס על השכרת נכסים הוא על בסיס מזומן. כלומר, מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל. כל תשלום שיבוצע החל מיום 1.10.2015 ואילך יחויב במע”מ בשיעור של 17%.

4.   החיוב במס ושיעור המס במתן שירותים אשר אינם חייבים במס על בסיס מזומן

      בשירות רגיל חל החיוב במע”מ בהתאם לשיעור המס אשר יהא בתוקף ביום מתן השירות, ומכאן:  שירות שניתן לפני יום 1.10.2015 יחויב במע”מ בשיעור של 18%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר אותו מועד.

      שירות שניתן ביום 1.10.2015 ואילך יחויב במע”מ בשיעור של 17%.

5.   החיוב במס ושיעור המס בעסקאות שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן

       עסקאות (בין של מכר טובין ובין של מתן שירותים) שמועד החיוב במס שלהן הוא על בסיס מזומן, שיעור המס שיחול הוא בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום. לפיכך, כל סכום שישולם החל מיום 1.10.2015 יחויב במע”מ          בשיעור של 17%. לעומת זאת, כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני יום 1.10.2015 יחויב במע”מ בשיעור של 18%.

6.   דמי מנוי

      על עסקאות של דמי מנוי מוטל חיוב במע”מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום ועל הסכום שהתקבל.

7.   יבוא טובין

      ביבוא טובין מועד החיוב במס יחול עם פדייתם מפיקוח רשות המכס. טובין אשר ישוחררו מפיקוח רשות המכס החל מיום 1.10.2015 יחול בגינם מס בשיעור של 17%.

8.   עסקאות של מתן אשראי

      עסקאות של מתן אשראי , כולל הלוואות נושאות ריבית והצמדה, על ידי עוסקים הן בבחינת שירות שהעוסק נתן במהלך עיסוקו. בעסקאות אלו מועד החיוב במס חל בעת תשלום הריבית או בהפרשי ההצמדה או בהפרשי                 השער. 

9. מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או מנהלים

    בהתאם להוראת על עסקה של מתן אשראי שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה אינה בכסף יחולו הוראות סעיף 10 לחוק לעניין קביעת המחיר. מחירה של העסקה ייקבע על פי שיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה (קביעת       שיעור הריבית), התשמ”ה-1985 (להלן: “הריבית”). בהתאם להוראה האמורה לעיל, מועד החיוב ייקבע בהתאם לחלופות הבאות:

 1.  כאשר מדי חודש נזקפת לעובד נזקפת ריבית לעניין מס הכנסה, אזי מועד החיוב לעניין מע”מ יחול באותו המועד. על הריבית שנצברה עד ליום 1.10.2015 יוטל מע”מ בשיעור של 18%, ועל הריבית שתיצבר מהמועד            האמור ואילך יוטל מע”מ בשיעור של 17%.
 2.  כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי, מועד החיוב יהיה ביום 31.12 בכל שנה.על עסקה זו יוטל מע”מ בשיעור של 17%.

10. הנפקת חשבונית

      ככלל, ניתן להנפיק חשבונית מס לפני המועד הקבוע לפי החוק. עם זאת, אין בכך כדי לשנות את שיעור המס אשר יחול על העסקה במועד הקבוע לפי החוק.  “המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הוא מועד החיוב במס כפי               שנקבע בחוק, ולא המועד הנפקת החשבונית”.

      הנפקת חשבונית לפני המועד הקבוע-

 • במקרים שבהם הנפיק המוכר חשבונית לפני המועד הקבוע בחוק ושילם את סכום המע”מ בשיעור של 18%, בעוד מועד מסירת הטובין, מתן השירות או קבלת התמורה (לפי העניין) יחול         לאחר יום 1.10.2015, על המוכר להנפיק חשבונית זיכוי לפי השיעור החדש ולדווח על ההפרש בהתאם.
 • בעסקאות שהחיוב במס שלהן הוא על בסיס מזומן, עוסקים הרשאים להנפיק חשבונית מס שבה צוין כי המסמך יהווה חשבונית מס רק לאחר התשלום בפועל על יד מקבלה (בהתאם לתנאים הקבועים בהוראות תאמ”ו מס’ 66.610), ככל שהתשלום ישולם לאחר יום 1.10.2015 יחויב העוסק בתשלום מע”מ בשיעור של 17% על העסקה ועליו לתקן את חשבונית המס שהוצאה ללקוח.

11. הודעת זיכוי

      הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע”מ שהוטל בעבר בשיעור של 18% תוצא אף היא בשיעור של 18%, גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר יום 1.10.2015.

12. כללים רלוונטיים לשיעור המס שנקבע בין הצדדים – :

 • כאשר לא נקבע בין הצדדים אם מחיר העסקה כולל מע”מ או לא, יש להתייחס למחיר העסקה ככולל מע”מ.
 • על פי סעיף 6 לחוק, עוסק רשאי לדרוש מהקונה לשלם את סכום המע”מ אשר התווסף לעסקה כתוצאה משינוי שיעור המס, אלא אם נקבע אחרת בהסכם שנחתם בין המוכר לקונה או בכל דין אחר הדן בפיקוח על המחירים.
 • עוסק רשאי במשך שבעה ימים מיום שהוגדל או שהופחת שיעור המס, של אגרה או של כל תשלום חובה אחר החל על המכירה, שלא לכלול במחיר המוצג את שיעור ההגדלה או ההפחתה, בתנאי שציין באופן בולט במקום העסק כי המחיר אינו כולל את שיעור המס המוגדל או המופחת.