הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיות מתחדשות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום פה אחד את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון ורשות המסים, למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת. הצעת החוק מתבססת על תכנית ממשלתית רחבת היקף לעידוד הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ועל מספר החלטות ממשלה בנושא.

מטרת הצעת החוק הינה לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות וועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני.
הטבות המס שהצעת החוק מבקשת לתת ליצרני החשמל הביתיים הינן כדלקמן:
  • מסלול א’ – פטור מלא ממס הכנסה, עד גובה הכנסה שנתית של כ- 24,000 ₪.
  • מסלול ב’ – מס מופחת בשיעור של 10%, על הכנסה שנתית של עד לגובה מחזור עסקאות של עוסק פטור, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף (שעומד בשנת 2016 על כ- 99,006 ₪ ).

בנוסף לאמור, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעוסק לצורכי חוק מע”מ, וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע”מ, והכול בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מיתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

תקופת ההטבות תהיה ל- 25 שנים רצופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח.
 
היתרונות לתמרוץ הפקת חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת הינם רבים ומשמעותיים וביניהם ניתן למנות את הפחתת פליטת גזי החממה, צמצום התחלואה המשקית בעקבות הפחתת זיהום האוויר המקומי,  חיסכון עלויות כתוצאה מהרחבת רשת החשמל הקיימת והקמת תחנות כוח נוספות, צמצום איבודי רשת בשל קרבת הייצור למקום הצריכה והגדלת כושר ייצור החשמל בשעות שיא הביקושים.