היטל מס קניה על מלאי כלים חד פעמיים

בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס’ 3), התשפ”ב – 2021, שפורסם ביום ה- 19.10.21 חל מס קניה על כלים חד פעמיים המפורטים בהמשך והיטל מלאי עפ”י סעיף 3(א) לצו.
ההיטל חל על מלאי הכלים החד פעמיים, שנמצא ברשות הסוחרים בכלים החד פעמיים לצורך עסקם בתאריך 31.10.2021 בשעה 24:00 בסך של 11 ₪ לק”ג ובאופן יחסי גם על חלק מק”ג.

כלים חד פעמיים“- טובין שסיווגם בפרטים 39.17.329100, 39.24.101100, 39.24.101200, 39.24.101300, 48.23.691000, 48.23.692000 או 48.23.907000 לצו תעריף המכס. 

 

למען הבהירות בלבד מדובר בכלים המפורטים להלן (בכל מקרה החיוב יבוצע לפי פרטי המכס לעיל):

 1. כלים המכילים פלסטיק (שאינם כלי קלקר או כלי נייר) שעוביים המרבי הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן:
       א.        כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה – עד 2 מ”מ;
         ב.        מזלג, סכין, כף וכפית – עד 1.2 מ”מ;
         ג.         קשית – עד 1 מ”מ.
 2. כלים המנויים בסעיפים קטנים א’ וב’ העשויים מפלסטיק תאי (כלים העשויים מקלקר), בכל עובי. 
 3. כלים המנויים בסעיפים קטנים א’ ,ב’ ו-ג’ העשויים מנייר המכילים פלסטיק, בכל עובי
 • את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המיסים  לא יאוחר מיום 30.11.21
 • הצו לא יחול על מלאי כלים חד פעמיים שסך החיוב במס אינו עולה על 10,000 ₪.
 • בעת ספירת המלאי יש לדווח בנפרד על כמות ק”ג הכלים החד פעמיים העשויים מנייר המכילים פלסטיק.

לברורים ניתן לפנות ליחידה הארצית לבלו ומס קניה