הסדר עוסקים גדולים- עסקאות עם הרשות הפלסטינאית

 ביום 14.09.17 פורסם תיקון לתקנות מס ערך מוסף בעניין הסדר “עוסקים גדולים “.מטרתו של ההסדר היא להקל על הסחר בין עוסקים ישראלים  המוכרים או נותנים שירותים בתדירות גבוהה ובהיקפים גדולים לרש”פ .

כידוע על פי המצב הקיים עוסק ישראלי המוכר או נותן שירות לעוסק ,מלכ”ר או מוסד כספי מהרש”פ נדרש להוציא חשבונית מס התחשבנות  (חשבונית  I ידנית ) המונפקת ע”י בית דפוס  המאושר ע”י רשות המסים.

עוסקים שיכללו בתוך ההסדר יוכלו להוציא חשבוניות מס רגילות ולא חשבוניות I המונפקות ע”י בית הדפוס כאמור.

 

 

רקע:

ביום 14.9.17 פורסמו (קובץ תקנות 7863, כ״ג באלול התשעייז, 14.9.17). הוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין עם חשבונית לאזור או לשטחי עזה ויריחו), התשע״ז – 2017, וכן התיקונים שבוצעו בתקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא)(תיקון), התשע”ז-2017 ובצו מס ערך מוסף (דרישת דו״חות נוספים)(תיקון), התשע”ז-2017 (להלן: “תיקוני החקיקה החדשים”), הרינו להודיע כדלקמן:

 1. סעיף 47(ב)(2) לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 (להלן: “חוק מע”מ”), קובע כי חשבונית מס אשר מוציא עוסק מורשה לעוסק, למלכ”ר או למוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית, תהיה בצורה שקבע המנהל.
 2. מכוח סעיף זה נקבעה צורתה של החשבונית האמורה, הנקראת גם “חשבונית מס- התחשבנות” (המוכרת כ”חשבונית I”), בתקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא), התשע”ו-1996.
 3. תיקוני החקיקה החדשים מאפשרים לעוסקים מורשים אשר עומדים בקריטריונים נוספים (שתמציתם יובאו להלן), להוציא בגין עסקאותיהם עם עוסק, מלכ”ר או מוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית חשבונית כמשמעותה בסעיף 45 לחוק מע”מ, ולא חשבונית I (להלן: “הסדר עוסקים גדולים”).
 4. זאת ועוד, במסגרת הסדר עוסקים גדולים יהיו העוסקים הנכללים בהסדר פטורים מהצגת חשבונית I בעת מעבר במעברי הסחורות המוסדרים (מעברי “גב אל גב”) ממדינת ישראל לשטחי הרש”פ, כך שיהיו רשאים להוביל את הטובין בליווי חשבונית כמשמעותה בסעיף 45 לחוק מע”מ ו/או תעודת משלוח בלבד.
 1. בהתאם להסדר עוסקים גדולים, על העוסק המורשה להפיק מדי חודש דו”ח ממוחשב לפי מבנה רשומה שאושר על ידי יחידת קישור מע”מ לרשות הפלסטינית (להלן: “קמר”פ”), הכולל את סך עסקאותיו בחודש הקודם עם עוסק, מוסד כספי או מלכ”ר הרשומים ברשות הפלסטינית. הדו”ח יוגש מידי חודש עד ה- 15 לחודש .
 2. כמו כן, הסדר עוסקים גדולים מעניק הקלה דומה גם לגבי עוסקים מורשים הנותנים שירותים בהיקפים חודשיים גבוהים לעוסק, למלכ”ר או למוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית, והכל בהנחה שהעוסק המורשה עומד בקריטריונים שתמציתם יפורטו בהמשך הודעה זו.
 3. מטרתו של הסדר עוסקים גדולים היא להקל על קהל העוסקים המבצעים עסקאות ו/או הובלות רבות ותדירות מול פלסטינים, באופן המאפשר להם להתנהל מול עוסקים,

מלכ״רים ומוסדות כספיים בדרך זהה להתנהלותם מול חייבים במס הרשומים במעיימ בישראל. בכך למעשה, מתייתר הצורך של עוסקים אלו להנפיק בגין כל עסקה והובלה חשבונית I, אלא ניתן להסתפק בהוצאת חשבוניות מס ו/או תעודות משלוח (לעניין הובלת טובין), כאשר הדיווח בגין עסקאות אלו יימסר אחת לחודש ליחידת הקמר״פ, באופן מקוון.

 1. תיקוני החקיקה החדשים ייכנסו לתוקפם כשישים ימים ממועד פרסומם ברשומות, קרי ביום 11.17 .

להלן תמצית הקריטריונים להיכלל בהסדר עוסקים גדולים (רשימת הקריטריונים המלאה מופיעה בתיקוני החקיקה החדשים):

א. לגבי כל חודש בשנה שקדמה להגשת הבקשה להיכלל בהסדר עוסקים גדולים, על העוסק המורשה לוודא אחד מהשניים:

 • הוציא 60 חשבוניות I לפחות בחודש לעוסק, למוסד כספי או למלכ״ר הרשומים ברשות הפלסטינית;
 • ביצע לפחות 60 הובלות בחודש של טובין בכלי הובלה לעוסק, למוסד כספי או למלכ״ר הרשומים ברשות הפלסטינית, ולטובין צורפה תעודת משלוח או חשבונית I , שנחתמה בידי עובד רשות המסים באחד מן המעברים הבאים:
 1. מעבר תרקומיא;
 2. מעבר הגלבוע (גילמה);
 3. מעבר עופר (ביתוניא);
 4. מעבר שער אפרים;
 5. מעבר כרם שלום;

ב. העוסק המורשה נדרש לנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לפי שיטת החשבונאות הכפולה בהתאם להוראות ניהול ספרים.

ג. בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור או לחידושו, לפי העניין, העוסק המורשה לא הפר חובות החלות עליו לפי חוקי המס.

ד. לגבי עוסק מורשה המבצע עסקאות מכר טובין – הטובין לגביהם הוגשה הבקשה לאישור או לחידושו הוכנסו לאזור או לשטחי עזה ויריחו בחמשת מעברי הסחורות (“גב אל גב”) המפורטים לעיל.

אופן הגשת הבקשה להיכלל בהסדר עוסקים גדולים:

 1. על ציבור העוסקים המעוניין להיכלל בהסדר עוסקים גדולים, לרבות ציבור העוסקים שנכלל בעבר בהסדר, לפנות באופן מנומק ובכתב לממונה יחידת הקמר״פ (להלן: “הממונה”) לשם קבלת אישורו. על העוסק הפונה לפרט בבקשה המוגשת את עמידתו בקריטריונים כפי שפורטו לעיל,בצירוף אסמכתאות מתאימות .
 1. את הבקשות יש לשלוח למר שמעון אלון, מנהל תחום התחשבנות רש”פ – יחידת הקמר”פ, בכתובת הדואר אלקטרוני הבאה: SHIMONAL@taxes.gov.il .

טלפון לבירורים: 08-8510561.

 1. אישור הממונה לבקשה יהיה לתקופה של שנה.
 2. לקראת תום התקופה, באחריות העוסק המורשה לפנות בכתב לממונה בבקשה לחידוש האישור כאמור.

בתיקוני החקיקה החדשים מפורטים הוראות נוספות לעניין הגשת הבקשה לאישור, וכן לעניין סמכויות הממונה ומנהל רשות המסים לבטל או להתלות את האישור בנסיבות מסוימות.

דגשים נוספים:

 1. לאחר כניסתם לתוקף של תיקוני החקיקה החדשים, רשות המסים תגביר את אכיפתה בעניין הגעת טובין למעברי קו התפר שבין ישראל לרשות הפלסטינית באזור יהודה ושומרון ולמעבר כרם שלום שברצועת עזה, בליווי חשבונית I, וזאת בהתאם לסעיפים 129 ו-117(א)(10) לחוק מע”מ.
 2. כפועל יוצא, עוסק שאינו נכלל בהסדר עוסקים גדולים, אשר יגיע למעבר ללא התיעוד הנדרש, יידרש לשלם קנס מנהלי ולא יורשה לעבור את המעבר מבלי שיהיה ברשותו התיעוד הנדרש בהתאם לחוק מע”מ.
 3. עוסקים המצויים תחת הסדר עוסקים גדולים עד היום נדרשים להגיש בקשה מחודשת להיכלל בהסדר החדש כמפורט לעיל .
 4. יובהר כי עם כניסתם לתוקף של תיקוני החקיקה החדשים והסדר עוסקים גדולים, יבוטלו לאלתר כל ההסדרים הקודמים בנושא.