העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה בשנת המס 2015

להלן פירוט העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה  בשנת המס 2015 בהתאם להוראות מס הכנסה – ניהול פנקסי חשבונות:

 

ענף מחזור מספר עובדים מועסקים
תוספת א’ – יצרנים מחזור עולה על 3,800,000 ש”ח או מעסיקים 18 עובדים ומעלה
תוספת ב’ – סיטונאים מחזור עולה על 3,800,000 ש”ח(סיטונאי סיגריות ומוצרי טבק מחזור עולה על 6,333,333) או מעסיקים 4 עובדים ומעלה
תוספת ג’ – קמעונאים מחזור עולה על 3,800,000 ש”ח או מעסיקים 7 עובדים ומעלה
תוספת ד’ –  קבלנים עלות הבנייה או מחזור עסקיהם  עולה על 3,800,000 ₪
תוספת ז’ – בעלי בתי ספר לנהיגה בעל בית-ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר
תוספת ח’ – בעלי בתי ספר בעל בית-ספר שמספר תלמידיו הממוצע עולה על 150
תוספת ט’ – סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין סוחרי מקרקעין – המחזור בתוספת עלות המלאי עלה על 11,400,000 ש”ח או מתווכי מקרקעין שעמלתם השנתית עולה על 620,000 ש”ח;
תוספת י’ – סוחרי רכב ומתווכי רכב סוחרי רכב – המחזור עולה על 11,400,000 ש”ח, או מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 460,000 ש”ח
תוספת י”א – נותני שירותים ואחרים נותני שירותים – מחזור עולה על 2,150,000 ש”ח; מוסכים – מחזור עולה על 2,950,000 ש”ח
תוספת י”ב – חקלאים מחזורו בחקלאות עולה על 5,100,000 ש”ח
תוספת י”ד – בעלי תחנות דלק בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק ובמתן שירותי סיכה או רחיצה, או בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד
תוספת ט”ו – סוכנות ביטוח סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח.
תוספת ט”ז –  יהלומנים יהלומן –  שעסקו או חלק מעסקו עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים או באבני חן; למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים

הגדרת “מחזור” על פי הוראות ניהול ספרים בתקנות מע”מ הינו אחד מאלה:

 1. סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים – לרבות מסים עקיפים (קרי – כולל מע”מ), בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן – “השנה הקובעת”), והכל לפי הסכום הגבוה, כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין. (לעניין זה חודש לרבות חלק מחודש)
 2. לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת – אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:
  1. הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;
  2. הסכום האמור בסעיף קטן (1);
 3. לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת – אחד מאלה:
  1. מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת.
  2. לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת – אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם (למשל – חברה חדשה).

הערות:

 • שומה סופית: שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף, שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.
 • מחזור: מחזור נמדד “בשנה קובעת” תקופת 12 חודשים רצופים המסתיימת ב – 31 לאוגוסט של שנת המס שחלפה.