הפקדות לקופ”ג, קרן השתלמות ופנסיה לשנת 2022

הפקדה לחיסכון הפנסיוני ולקרן השתלמות מעניקה הטבות מס שמקטינות את ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי. בנוסף הפקדה לקרן השתלמות עד התקרה המוטבת פטורה ממס רווח הון.

להלן תקרת הפקדה לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות לעצמאיים בשנת 2022

בשל עליית המדד תקרת ההפקדה לצורך הטבות מס לקרן השתלמות לעצמאים גדלה בשנת 2022 והיא עומדת על 4.5% מהכנסה השנתית ולא מעבר להכנסה של 270,000 ש”ח, התקרה להפקדה לצורך הטבות מס היא 12,150 ש”ח.

שימו לב בעקבות עליית המדד תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות, הפקדה שעבורה במועד המשיכה לא נשלם מס רווחי הון היא 18,960 ש”ח, תקרה גבוהה יותר מהתקרה בשנת 2021.

 

שיעור הפקדה

הכנסה מרבית

סכום הפקדה המזכה בהטבות מס

קרן השתלמות (2)

4.5%

270,000 ₪

12,150 ₪

חיסכון פנסיוני (1)

16.5%

213,600 ₪

35,244 ₪

 1. חיסכון פנסיה:
  • אחוז זה מתייחס למי שלא רכש אבדן כושר עבודה באופן עצמאי.
  • ההפקדה מקנה זיכוי שמשמעותו, הקטנת מס הכנסה אותו תשלם. התשלום למס הכנסה פוחת ב- 35% מהסכום אותו הפקדת לקרן הפנסיה (או לקופת הגמל או תכנית הביטוח).
  • כספי הפנסיה ניתן לקבל רק בגיל פרישה
 2. קרן השתלמות:
  • עצמאי יכול להפקיד בשנת 2022 לקרן השתלמות עד לתקרה של 18,960 ₪ וליהנות מפטור ממס רווחי הון במועד המשיכה.                    
  • הפקדה מקסימלית לקבלת הטבות מס, עד ל- 4.5% מהכנסה שלו. אך לא מעבר לתקרת הכנסה של 270,000 ש”ח. דבר שמקנה לו ניכוי בגובה 31% מההפקדות. (עד שנת 2017 7%)
  • ההפקדה מקנה ניכוי שמשמעותו, הקטנת ההכנסה החייבת במס. הטבה זאת מקטינה את ההכנסה החייבת במס ואיתה את מס ההכנסה (וביטוח לאומי) אותו תשלם. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה הנך נמצא.
  • במידה ויש הפקדות לקרן השתלמות כשכיר/ה וכעצמאי/ת, הטבת המס תהייה בקיזוז ההכנסה כשכיר/ה .

להלן טבלאות המרכזות סכומי ושיעור ההפקדות לאעצמאיים ולשכירים:

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים

חודשי

שנתי

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי

270,000

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לקבלת ניכוי מרבי – 4.5%

12,150

 תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לקבלת פטור ממס רווחי הון

18,960

תקרת הפקדות לקופת גמל לעצמאים

חודשי

שנתי

תקרת הכנסה שנתית לעצמאי עמית מוטב לקבלת הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל לעצמאים

17,800

213,600

עמית מוטב – עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל -16% מהשכר הממוצע במשק

1,688

20,258

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי שאינו עמית מוטב

12,600

151,200

סכום הפקדה מרבי לקופת גמל לקצבה לעצמאי בגינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס (16.5% מתקרת ההכנסה)

2,937

35,244

סכום מרבי לזיכוי ממס לעצמאי המפקיד בקופת גמל לעצמאים – עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה עבור רובד ראשון ו-5.5% נוספים עבור רובד שני (או 5% במידה ולא ניצל הטבות מס בגין רכישת א.כ.ע.)

979

11,748

ניכוי מרבי לעמית עצמאי המפקיד בקופת גמל שהוא גם עמית מוטב, זכאי לניכוי בשיעור של  11% מההכנסה המזכה מרובד ראשון ומרובד שני בגין הפקדה בקופת גמל

1,958

23,496

הפקדות  לאכ”ע – עד 3.5% מההכנסה  עד לתקרה של 26,378 ש”ח

923

11,079

תקרת הפקדות לקרן פנסיה לעצמאים

חודשי

שנתי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה לעצמאים מקיפה = פעמיים השכר הממוצע במשק  (10,551) * 2 * 20.5%

4,326

51,912

תקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקיד לפנסיה  (12* השכר הממוצע במשק)

10,551

126,612

תקרת הפקדה לפנסיית חובה  לעצמאים (4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק) 12.55% בגין הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק)

897

10,762

הפקדות  לקרן השתלמות -לשכיר

חודשי

שנתי

תקרת משכורת קובעת לקרן השתלמות לשכיר ולבעל שליטה  – משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

15,712

188,544

שיעור מרבי הפקדת המעסיק  לקרן השתלמות – שיעור מרבי שהמעביד מפקיד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד שווי ולא יחויב במס רווח הון . שיעור הפקדת מעסיק מרבי – 7.5%

1,178

14,136

שיעור הפקדת עובד לקרן השתלמות – 2.5% מהמשכורת הקובעת, בגינו לא יחויב העובד במס רווח הון במשיכה. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

393

4,716

 

 

 הפקדה לקופת גמל לקצבה לשכיר

חודשי

שנתי

 

תקרת הכנסה מזכה לזיכוי כשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה –תקרת המשכורת בגינה יינתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה בקופת גמל

8,900

106,800

 

הפקדה מרבית לזיכוי ממס לשכיר7% – סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס לשכיר – 7% מתקרת הכנסה מזכה

623

7,476

 

סכום מרבי לזיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה בקופת גמל לקצבה – 35% מתקרת ההפקדה לקופת גמל לקצבה

218

2,617

 

הכנסה מרבית לסעיף 47 – מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח

22,250

267,000

 

תקרת הפקדה לפיצויים פטורה ממס – תקרת הפקדה לפיצויים אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת בעת ההפקדה  (8.33% * 34,900)

2,908

   

הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה – סכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס

1053

12,640

 

מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה

12,640

   

מענק פטור עקב מוות לשנת עבודה

25,290

   

תקרת משכורת להפקדות מעסיק 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק – תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל – עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כשווי לעובד בעת ההפקדה.

26,378

316,536

 

שיעור הפקדת מעסיק מירבי לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה

7.5%

   

סכום הפקדת מעסיק מירבית לתגמולים ואכ”ע, פטורה ממס לעובד

1,978

23,740