הפרשה לפנסיה לעובדים זרים בענף החקלאות

עובדים זרים המועסקים בישראל זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה הישראליים, ובכלל זה לפיצויי פיטורים, וכן להפרשות פנסיוניות לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק החל מינואר 2008.

לגבי עובדים זרים בענף החקלאות לא נקבעה בחקיקה הוראה ספציפית הנוגעת להפרשות פנסיוניות  או לפיקדון במקום ההפרשות בהתאם לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע”ו – 2016 (להלן – “תקנות הפיקדון”).  בהתאם להנחיית משרד הכלכלה, כאשר לא ניתן להפריש לעובדים הזרים הפרשות לקרן פנסיה כמתחייב על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה, יבוצע פיצוי העובד בסיום יחסי העבודה עמו. זאת, בהתבסס על “הלכת הביצוע בקירוב” שנקבעה בפסיקה. שיעור הפיצוי יהיה בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לטובת העובד לאורך תקפת העסקתו לפי ההסכם עמו או הדין החל עליו, לתגמולים ולפיצויים. חלק העובד לא ינוכה משכרו של העובד  ולא יכלל בסכום הפיצוי.

משרד הכלכלה ממליץ למעסיקים להפריש את הסכומים למקום כלשהו בבעלותו עוד במהלך יחסי העבודה ולא לחכות לסיום יחסי העבודה עם העובד הזר, שכן מדובר בתשלום סכום גבוה בבת אחת