הקלות בזקיפת שווי רכב בתקופת החל”ת

ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ”ז – 1987 .על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות (להלן: “שווי שימוש ברכב”). גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא. לאור המצב החריג, רשות המיסים פרסמה חוזר המקל ומשנה שיטת חישוב השווי לתקופת החל”ת. למען הסדר הטוב רצ”ב חוזר מס הכנסה.