השמדת מלאי – הבהרה

ט״ו תמוז תשע”ט 18 יולי 2019

 

הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 – רשות המסים 

 בנושא: השמדת מלאי

 1.  ביום 10.2018 פורסמה הוראת ביצוע מספר 14/2018 בנושא השמדת מלאי. בהוראה זו פורטו הכללים לפיהם על הנישום לפעול בעת השמדת מלאי. לאחר פרסום ההנחיה התקבלו פניות לגבי יכולת יישום הוראת הביצוע בקרב עסקים מסוימים בהם מתבצעת השמדת מלאי באופן שוטף. מטרת הבהרה זו להתייחס למצבים אלו.
 2. השמדת מלאי באופן שוטף מתייחסת למצב בו הנישום משמיד מלאי בעסקו כחלק משגרת העבודה, בעיקר בתחומי המזון והפארמה. לדוגמה:
  • תהליכי ייצור שבהם יש פחת מובנה אותו יש להשמיד;
  • מוצרים שהשמדתם, על פי דין אחר, חייבת להתבצע בתוך זמן קצר;
  • מוצרים פגי תוקף, מקולקלים או פגומים שהשמדתם חייבת להתבצע בתוך זמן קצר;
  • מוצרים אשר מוחזרים למוכר ו/או למחסן מרכזי ומושמדים כחלק ממדיניות ניהול מלאי אצל הנישום.
 1. במקרים בהם מושמד המלאי באופן שוטף כאמור בסעיף 2:
  • מתבטל הצורך בהודעה של 30 יום מראש לפקיד השומה.
  • יש לצרף לדוח השנתי המוגש בכל שנה הודעה בדבר שיגרת השמדת המלאי כאמור.
  • יש לערוך פרוטוקול בגין השמדת המלאי. הפרוטוקול יכלול את כל הפרטים הנדרשים על מנת שניתן יהיה לזהות בוודאות את המלאי שהושמד ואת רישומו במערכת החשבונות של הנישום.
  • את הפרוטוקול יכול להחליף כל תיעוד פנימי אחר הכולל את הפרטים המאפשרים מעקב כאמור בסעיף 3.