השמדת מלאי – הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018

לעיתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות, כגון: בלאי, השחתה, התיישנות וכוי ויש להשמידו. כמו כן, ישנם מצבים בהם על הנישום להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכח הנחיות של גופים שונים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות וכדומה.

בתאריך 11/11/2018 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנושא השמדת מלאי המפרטת את הכללים לפיהם על הנישום לפעול בעת השמדת המלאי: נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי, יודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו להשמיד מלאי,   ופקיד השומה יחליט, לפי העניין, האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי,  בפנייתו יפרט:

  1. הכתובת המדויקת שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה
  2. המועד או המועדים המתוכננים להשמדת המלאי
  3. שווי המלאי בספרים המיועד להשמדה

במקרים חריגים בהם נוצר הצורך להשמיד מלאי באופן מידי (מכוח חוק או הוראות של גופים מפקחים שונים)  ולא ניתן להודיע 30 יום מראש יש להודיע לפקיד השומה הרלוונטי באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד.

בסמוך למועד ההשמדה על הנישום לערוך פרוטוקול בשני חלקים:-

  1. בחלק ראשון יצוין המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי (להלן: “חלק א'”.)
  2. בחלק השני יצוינו פרטי הטובין המושמדים, לרבות שם הפריט והמספר הסידורי שלו כפי שהם מופיעים ברשימת המלאי, כך שניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט אשר נרשם בפרוטוקול ולהשוות אותו לרשימת המלאי (להלן: “חלק ב'”). במידה והטובין המיועד להשמדה נרכש במהלך השנה ולאחר עריכת רשימת המלאי האחרונה, יש לציין זאת בפרוטוקול , בצירוף האסמכתאות של רכישת פריט זה. הנישום, או מי מטעמו, יחתמו על הפרוטוקול תוך ציון התאריך, שם החותם, תפקידו ומספר תעודת הזהות שלו. נישום המנהל מלאי במערכת ממוחשבת, בצורה חלקית או מלאה, יערוך את חלק ב’ לפרוטוקול ההשמדה בצורה ממוחשבת.

קיימים מקרים בהם על הנישום להשמיד פריטים, המהווים מלאי בידו, וזאת מכוח חוקים שונים או הוראות של גופים מפקחים שונים לדוגמא:

  1. חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב 2012. מסדיר את הכללים לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית הכוללת מכשירי חשמל ישנים, סוללות למינן, ציוד אלקטרוני וכדומה והמסמכים הנלווים המופקים כתוצאה מפעולה זו.
  2.  חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע”ו 2015– עוסק בפיקוח על ייצור מזון וייבואו, ובין השאר, מסדיר את אופן השמדת המזון במקרים הרלוונטיים והתיעוד הנלווה לכך.
  3. חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) תשל”ג 1973– סעיף 60 לחוק עוסק בהשמדת עודפי תוצרת צמחית ומסדיר את התנאים והנהלים להשמדת עודפי תוצרת צמחית, לרבות התיעוד הנוגע לכך.

בכל המקרים כדוגמת המקרים בסעיף זה, בהם הנישום משמיד מלאי מכוח חוקים או הוראות, התיעוד הנלווה לפעולת השמדת המלאי יכול להחליף את הפרוטוקול המוזכר, ויש לערוך מסמך נלווה אשר יקשור בין התיעוד של השמדת הפריטים מכוח אותם חוקים או הוראות ובין רשימות המלאי של הנישום, באופן שבו ניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט המושמד.