זכויות עובד השוהה בבידוד- תיקון מס’ 3 לחוק

להלן עיקרי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס’ 3), התשפ”א-2020

עובד השוהה בבידוד

עובד שנעדר מעבודתו משום שהוא חייב לשהות בבידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו ( טרם מלאו לו 16 שנים, אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי, בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ”ג – 1993.) לפי צו בריאות העם והוא דיווח על כך לפי האמור בצו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור, ובלבד שהימצאותו בבידוד איננה בשל הגעתו ממדינה אחרת (אלא אם כן מדובר בשליחות מטעם המעסיק) והוא אינו חולה כהגדרתו בצו בריאות העם.

בתקופה שמיום 29.10.2020 ועד ליום פרסום החוק – 19.11.2020, עובד שחייב בבידוד ייחשב לעובד השוהה אף אם לא מסר דיווח על כך ולא המציא למעסיק העתק מהדיווח האמור.

עובד זר – עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו ב-6 החודשים שלפני 29.10.2020 וחזר לישראל מארץ מוצאו לשם עבודה אצל אותו מעסיק, ייחשב כעובד השוהה בבידוד גם אם חובת הבידוד חלה עליו בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת.

 

תקופת בידוד

תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד כי חלה עליו חובת בידוד או שהוא נדרש לשהות בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו החובה, אפילו אם השתנתה סיבת הבידוד במהלך התקופה.

 

חובת דיווח למשרד הבריאות ומועד תשלום דמי בידוד

 • זכאות העובד לתשלום מותנית בדיווח העובד על בידוד למשרד הבריאות לפי צו בריאות העם והמצאת העתק מהדיווח למעסיקו.
 • על עובד לדווח למשרד הבריאות עד ל- 4 ימים לאחר מועד כניסתו לבידוד, על מנת להיות זכאי לכל התשלום עבור ימי הבידוד. ככל שהעובד דיווח לאחר ארבע ימים או יותר לאחר מועד כניסתו לבידוד – מועד תחילת תשלום דמי בידוד יחל ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח העובד למשרד הבריאות.
 • עובד השוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו מחויב לדווח אף הוא למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד לפי צו בריאות העם.

 

זכאות לדמי בידוד

עובד השוהה בבידוד זכאי לתשלום דמי בידוד עבור ימי העבודה שבהם נעדר מהעבודה בתקופת הבידוד, למעט עבור יום ההיעדרות הראשון בתקופת הבידוד. העובד רשאי לזקוף יום זה על חשבון יום חופשה המגיע לו. יובהר כי הזכאות לדמי בידוד חלה גם לגבי עובד שאין לו צבירת ימי מחלה.

 

זכאות לפי הסדר מיטיב מכוח הסכם קיבוצי או חוזה אישי

בשירות המדינה וגופים מתוקצבים לפי סעיף 21 לחוק יסודות התקציב – במקום עבודה בו קיים הסדר מחלה מיטיב (מכוח הסכם קיבוצי או חוזה אישי) לפיו המעסיק משלם 100% על כל ימי המחלה (החל מהיום הראשון) – המעסיק מחוייב לשלם את ההסדר המיטיב גם בתקופת הבידוד.

בגופים שאינם מתוקצבים לפי סעיף 21 לחוק יסודות התקציב לרבות כל הגופים הנתמכים לפי סעיף 32 – במקום עבודה בו קיים הסדר מחלה מיטיב (מכוח הסכם קיבוצי או חוזה אישי) לפיו המעסיק משלם 100% על כל ימי המחלה (החל מהיום הראשון) – ברירת המחדל היא תשלום ההסדר המיטיב גם בתקופת הבידוד, אלא אם המעסיק החליט שלא לשלם את ההסדר המיטיב והודיע על כך לעובד. העובד רשאי לנצל יום חופשה על חשבון יום זה.

תשלום הסדר מיטיב מכוח חוק ספציפי – ככול שעובד זכאי להסדר מחלה מיטיב מכוח חוק ספציפי (כגון עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות) – המעסיק מחויב לשלם את ההסדר המיטיב גם בתקופת הבידוד.

 

זכאות לדמי בידוד לעובד ששב מחו”ל 

 1. עובד השוהה בבידוד בשל הגעתו ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק, יהיה זכאי לדמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר בתקופת הבידוד החל מהיום הראשון להיעדרותו.
 2. עובד ששב מנסיעה לחו”ל שאיננה מטעם המעסיק ומחויב בבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד.

 

גובה דמי הבידוד

תשלום השווה לגובה השכר על פי חוק דמי מחלה. לגבי עובד במשכורת (חודשי) לפי גובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו.

לגבי עובד ששכרו משתלם לפי כמות התוצרת – דמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך לעבוד והפיק בכל אחד מהימים הכלולים בתקופה האמורה את כמות התוצרת הממוצעת ליום עבודה שהפיק בשלושת החדשים שקדמו למחלתו.

 

מועד תשלום דמי בידוד

יש לשלם את דמי הבידוד במועד שבו משולם שכר העבודה ובלבד שהעובד מסר העתק מהדיווח למעסיק 7 ימים לפחות לפני מועד התשלום. עובד שימסור העתק מהדיווח לאחר מועד תשלום השכר, יהיה זכאי לתשלום במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירת הדיווח.

 

הפחתת ימי בידוד מצבירת ימי מחלה

 1. מיתרת ימי המחלה הצבורה של עובד השוהה בבידוד, יופחתו מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, ובלבד שלא יופחתו יותר מ- 4 ימי עבודה בגין כל תקופת בידוד.
 2. עובד שאין ברשותו ימי מחלה צבורים– ימי הבידוד ינוכו מימי המחלה אשר להם יהיה זכאי העובד בעתיד. במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם צבר העובד יתרת מחלה מספקת, יקוזזו ימי הבידוד המחויבים מצבירת ימי החופשה של העובד, ואם לא נותרה לעובד יתרת חופשה מספקת, העובד לא יהיה חייב בגין ימי המחלה המחויבים הנותרים.

 

דין תקופת ימי הבידוד

דין היעדרות בתקופת הבידוד כדין היעדרות בתקופת מחלה, ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה. לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפקדות לגמל וצבירת ותק.

 

עבודה במהלך בידוד

עובד שעבד בתקופת בידוד וקיבל שכר, לא יהיה זכאי לדמי בידוד מהמעסיק בעד פרק הזמן בו עבד. כמו כן, המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח הלאומי בגין שכר ששילם בעד פרק הזמן בו עבד העובד.

 

עובד שחלה במהלך תקופת הבידוד

עובד אשר חלה במהלך בידוד (בכל מחלה שהיא כולל בקורונה) יראה כעובד חולה ויחולו עליו כללי התשלום החלים אצל המעסיק לגבי מחלת עובד. יובהר כי חוק הבידוד אינו משנה את כללי התשלום החלים אצל המעסיק לעובד שחלה, ובכלל זה לעניין תשלום או הפחתת ימי מחלה לעובד שחלה.

 

שיפוי מעסיקים

מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד, המוסד לביטוח לאומי ישפה אותו לפי סכום העלות בה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי חוק זה, בהתאם לשיעורים הבאים:

 1. בעד יום עבודה ראשון בתקופת הבידוד – 0%, גם במקרים של תשלום מלא ע”י המעסיק לפי הסדר מיטיב מכוח הסכם קיבוצי או חוזה אישי או חוק ספציפי.
 2. בעד יום עבודה שני בתקופת הבידוד – 100%.
 3. בעד שאר ימי העבודה:

  – למי שהעסיק ביום 1.8.2020 עד 20 עובדים – 75%;
  – למי שהעסיק ביום 1.8.2020 מעל 20 עובדים – 50%;
 4. שיפוי מעסיק של עובד שהגיע לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק ושילם לו דמי בידוד, יהיה זכאי לשיפוי מלא, למעט בעד עבור היום הראשון בתקופת הבידוד.
 5. יצוין כי, תשלום השיפוי יבוצע אך ורק בעד ימי עבודה אפשריים בתקופת הבידוד שלגביהם משרד הבריאות הודיע למוסד לביטוח הלאומי, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו בבידוד.

 

תקופת השיפוי

תקופת השיפוי לפי החוק היא מיום 1.10.2020 ועד ליום 31.3.2021, כך שהשיפוי יחול גם לגבי דמי מחלה שהמעסיקים שילמו עבור ימי בידוד מיום 1.10.2020 עד ליום 29.10.2020 בהתאם לשיעורי השיפוי כמפורט לעיל.

 

הגשת בקשה לשיפוי

את הבקשה יש להגיש לביטוח לאומי באופן מקוון עד 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. הבקשה תוגש בדרך שיורה על כך המוסד לביטוח לאומי באתר האינטרנט ותכלול הצהרה של המעסיק על התשלום ואת המידע שלהלן:

 1. שם המעסיק ומספר מזהה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר חשבון בנק ומספר תיק ניכויים, של המעסיק;
 2. שם, שם משפחה ומספר זהות, או מספר דרכון של העובד, שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על הימצאותו בבידוד, וכן מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של העובד;
 3. המשרה שבה הועסק העובד אצל המעסיק ב־ 3 החודשים שקדמו לתקופת הבידוד;
 4. מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד דמי בידוד בציון ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד;
 5. גובה דמי הבידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד, השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד.

 

מועד הגשת בקשה לשיפוי

בקשות לשיפוי תוגשנה החל מיום 1.2.2021 והשיפוי יהיה רטרואקטיבי מיום 1.10.2020.