חובת הדיווח על קבלן משנה לביטוח לאומי

בסוף שנת 2017 הודיע המוסד לביטוח לאומי לקבלני בנייה בדבר החובה לדווח למל”ל על העסקת קבלן משנה, שאם לא כן המל”ל יראה אותם כאילו הם המעסיקים של עובדי קבלן המשנה, הן לעניין תשלום דמי הביטוח והן לעניין הסנקציות שבסעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי

תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי”ח-1957 (להלן: “התקנות”) קובעות:

        קבלן המבצע עבודות בנייה באמצעות קבלן משנה ימציא למל”ל את כל הפרטים כנדרש בטופס 648 (אפשר להשיגו בכל סניפי המל”ל ובאינטרנט) בתוך שבעה ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן המשנה או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן המשנה, לפי התאריך המוקדם יותר.

        לפי פרסום של המל”ל, עבודות בנייה לעניין התקנות הן כל העבודות במסגרת הנדסה אזרחית לרבות חפירה, סלילה וכו’.

        תקנה 2 לתקנות קובעת כי אם קבלן המשנה המציא לקבלן הבנייה אישור מהמל”ל כי הצהיר אצלו על העסקת עובדים כנדרש בתקנות, לא תחול על הקבלן חובת הדיווח בטופס האמור. 

        קבלן בנייה שלא הודיע למל”ל כנדרש, ולא קיבל אישור מהמל”ל לפי תקנה 2, יראוהו לעניין תשלום דמי הביטוח ולעניין האחריות בסעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי כאילו הוא המעסיק של עובדי קבלן המשנה.