חיוב המעסיקים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים

על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (תשלומים לקופתגמל ),(תשע”ד): המעסיק מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח במבנה אחיד.

  1. במסגרת הדיווח נדרש המעסיק לדווח על אופן הפקדת התשלומים לקופת הגמל, סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה, אסמכתאות לביצוע התשלומים, פרטים בנוגע לכל עובד שבעדו הופקדו תשלומים וכן על הפסקת הפקדות לעובד והסיבה להפסקתן.
  2. במענה לקבצי הדיווח האחיד של המעסיקים, נדרשים הגופים המוסדיים, להעביר סידרה של היזונים חוזרים על אופן קליטת הדיווח ועל אופן רישום זכויות העובדים במערכות המידע שלהם. ההיזונים החוזרים יבוצעו גם הם באמצעים דיגיטליים בלבד.
  3. המעסיק יוכל לדווח לגופים המוסדיים על פעולות נוספות המתייחסות לדיווח השוטף שביצע ובתגובה להיזונים חוזרים שיתקבלו אצלו מגופים אלו.
  4. תחילתן של התקנות לגבי מעבידים המעסיקים 100עובדים ומעלה – פברואר.2016.
  5. תחילתן של התקנות לגבי מעבידים המעסיקים לפחות 50 עובדים אך פחות מ-100 עובדים – יולי 2016.
  6. תחילתן של התקנות לגבי מעבידים המעסיקים פחות מ- 50 עובדים – ינואר 2017.
  7. למידע נוסף על ההכנות שעל המעסיק לביצוע,  נא לייצור קשר עם המשרד.