חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים

ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ”ד – 2024 (להלן: “חוק הקפאה והפחתה”) שעניינו הפחתת דמי הבראה מכל עובד במשק והעברתו לאוצר המדינה, לשם הענקת הטבות לחיילי מילואים על רקע מלחמת “חרבות ברזל”. להלן עיקרי חוק הקפאה והפחתה: 

כל מעסיק יפחית לעובד שזכאי לפי הסכם או נוהג לדמי הבראה בשנת 2024 (למעט עובד המועסק על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד):

  1. סכום של יום הבראה אחד מתשלום דמי ההבראה בשנת 2024, במועד שבו הם משולמים.
  2. עובד במשרה חלקית, מחיר יום הבראה שיופחת יהיה בהתאם לחלקיות משרתו.
  3. עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום חודשי, הסכום שיופחת מדמי ההבראה הנו של יום הבראה אחד כשהוא מחולק ב-12.
  4. עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום חודשי, ועובד בחלקיות משרה, הסכום שיופחת מדמי ההבראה הנו של יום הבראה אחד כשהוא מחולק ב-12 מוכפל בחלקיות המשרה.
  5. לעובד שעתי לפי יחס שעות העבודה בפועל לעומת שעות העבודה שצריך לעבוד באותו חודש מוכפל במספר ימי ההבראה שמגיעים לעובד.
  6. לגבי דמי הבראה הניתנים לעובד בדרך של מימון נופש או בהטבה אחרת הניתנת בעין – יפחית המעסיק את המימון או את שווי ההטבה כאמור במחיר יום הבראה במנה המתקבלת מחלוקת השווי הכולל של ההטבה האמורה שהייתה נזקפת לעובדת לעניין מס הכנסה במספר ימי ההבראה שלהם היה זכאי העובד בשנת 2024. המעסיק יעביר את הפחתת סכומי דמי ההבראה לקופת המדינה.
  7. לעניין זה הוראה בהסכם עבודה לעניין דחיית תשלום דמי הבראה או ביטולם לשנת 2024 לא תהיה תקפה.

להלן הפרסום בספר החוקים

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים