חוק חופשה שנתית (תיקון מס’ 15 והוראת שעה), התשע”ו-2016 – הארכת תקופת החופשה

בהתאם לסעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 עובדים זכאים בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות לעבודתם ל- 14 ימי חופשה (כולל ימי המנוחה השבועית). בשנה החמישית זכאים העובדים ל- 16 ימי חופשה (כולל המנוחה השבועית) והזכאות עולה בהדרגה בהתאמה לוותק עד למקסימום של 28 ימי חופשה (כולל מנוחה שבועית).

בהתאם לתיקון מס’ 15 לחוק, החל מיולי 2016 אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השבועית) דהיינו תוספת של יום אחד. והחל מינואר 2017 אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות יהיה 16 יום (כולל ימי המנוחה השבועית) דהיינו תוספת של שני ימים.