חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע”ב-2011

בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג, ביום 6.12.2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע”ב-2011. להלן עיקרי השינויים במערכת המס החל מיום 1.1.2012, הנוגעים למיסוי שכר:

  1. יוענקו נקודות זיכוי לאבות בעד ילדיהם עד גיל שלוש, כפי שפורסם בהרחבה בכתבה על השינויים בטופס 101 לעיל.
  2. עצירת מתווה הפחתת שיעורי המס על יחידים, שהיה אמור להימשך בהדרגה עד שנת 2016.
  3. יופחת שיעור המס על יחידים במדרגת המס השלישית (מ-8,881 ₪ ועד 14,430 ₪ לחודש) משיעור של 23% לשיעור של 21%.
  4. יועלה שיעור המס על יחידים במדרגת המס העליונה (שעודכנה מ- 40,230 ₪ ל- 40,790 ₪ לחודש (נכון לשנת 2011), כדי שתתאים לתקרה לתשלום ביטוח לאומי כאמור להלן) לשיעור של 48%. סכום מדרגת המס העליונה בשנת 2012 הינה 41,830 ₪.
  5. התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תחזור לעמוד על חמש פעמים הסכום הבסיסי – 40,790 ₪ לחודש (נכון לשנת 2011) במקום תשע פעמים הסכום הבסיסי – 73,422 ₪.
  6. לעניין מענק מס הכנסה שלילי – בתשלום מענקי מס הכנסה שלילי בגין שנת 2012, אשר ישולמו החל מיום 1.1.2013, יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לאחד מאלה:

             א.         עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר;

             ב.         עובד שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

כמו כן בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 170 והוראת שעה), התשס”ט-2009, החל מיום 1.1.2012 נשים והורים במשפחות חד הוריות, יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים.

המידע המוצג באתר, בחוזרים ובמאמרים  הינו מידע כללי בלבד וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או השמטות. לפיכך המידע אינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית פרטנית וכל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד.