חייבים בדיווח המקוון למס ערך מוסף 2013

שנת מס

עוסקים מחזור עסקאות גבוה מ-

מלכ”רים מחזור שנתי גבוה מ-

מוסדות כספים מחזור שנתי גבוה מ-

2013

2.5 מיליון בשנת 2012 ו/או עוסקים החייבים  בניהול ספרים בשיטה הכפולה

20 מיליון בשנת 2011

4 מיליון בשנת 2011

2012

2.5 מיליון בשנת 2011 ו/או עוסקים החייבים  בניהול ספרים בשיטה הכפולה

20 מיליון בשנת 2010

4 מיליון בשנת 2010

2011

4 מיליון ש”ח ו/או עוסקים החייבים  בניהול ספרים בשיטה הכפולה להוראות ניהול ספרים

המעסיקים 300 עובדים ומעלה

4 מיליון בשנת 2010

2010

4 מיליון ש”ח והחייבים לנהל ספרי  חשבונות בשיטה הכפולה על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130   לפקודה

 ההוראה לשנת 2013 היא שמכירה ללקוח בסכום מכירה מעל 5,000 ש”ח לפני מע”מ מצריכה חיוב פרטני.