טופס 161- הודעת מעביד על פרישה מעבודה

הודעת מעביד על פרישה מעבודה, נועד לצורך חישוב המס על כספי הפיצויים בסיום העבודה

 

מועד הגשת טופס 161

תקנה 11 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ”ג- 1993 (להלן: “התקנות”) קובעת, כי מעביד יגיש לפקיד השומה עד ה- 15 בכל חודש דין וחשבון בטופס 0102, עוד נקבע בתקנות, כי מעביד ששילם מענק פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס 0102 שהוא מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים בטופס 0161 על המענק ששילם, ואם מענק הפרישה שולם כאמור בתקנה 7(ב) לתקנות יכלול טופס 0161 גם פרטים על המענק כאמור ששולם מאת קופת גמל.

לאור האמור לעיל מועד הגשת טופס 161:

למס הכנסה– יש להגיש למס הכנסה, על פי התקנות, עד ל- 15 לחודש העוקב לחודש תשלום הפיצויים.

לקופת הגמל– החל משנת המס 2004, בכל מקרה של פרישת עובד אשר עומדים לזכותו כספים בקופת גמל לפיצויים, על המעביד להעביר בתוך שבוע ימים ממועד הפרישה העתק מטופס 161 לקופת הגמל שבה מופקדים הכספים.

החייב בהגשה– המעסיק חייב להגיש את טופס 161 במקרה של פיטורים/ התפטרות.

 

הנהלים הדרושים לתיקון טופס 161

ככלל, על פי ההנחיות, אפשר לתקן את הדיווח שנמסר בטופס 161. תיקון הטופס ייעשה באמצעות מילוי טופס חדש וציון במקום המתאים (בתחילת הדיווח), כי הוא מתקן טופס קודם מתאריך xxx. (בעקבות תביעה משפטית, פשרה עם העובד על תשלום הפרשי שכר, או כל סיבה אחרת המביאה לשינוי הסכומים הנקובים בטופס שהוגש)

חשוב לציין, כי יש להגיש את הידווח לפי טופס 161 המתוקן (  בשנת 2006 שונה נוסח הדיווח ) אפילו אם טופס 161 הוגש במתכונת הישנה לפני החלת הפורמט החדש של 161 ו-161א.

את הדיווח ייבצע המעסיק, אשר ימלא את טופס 161 מחדש ויציין, כי הטופס מתקן טופס קודם, שנשלח בתאריך xxx. האחריות לדיווח מוטלת על המעסיק, שכן הוא המשלם את הסכום ואחראי לנכות את המס.

במקביל, העובד נדרש למלא את טופס 161א’ ולחתום עליו, שאם לא כן המעסיק אינו רשאי לתת לו את הפטור ממס לפיצויי פיטורים, בעבור החלק הפטור, ועליו לנכות מס מכל התשלום, כאילו היה שכר.

תשלום הלנת פיצויים , לפי גישת רשות המיסים, יש לכלול בטופס 161 ולצרפם לסכום כספי הפיצויים.

לאחר ביצוע כל האמור לעיל, יש לרשום בטופס, הן את המס ששולם בעבר (בעת הפרישה) והן את ההפרש – אם הוא קיים (חלק י”א, בסעיף 5 לטופס), ולשלם את ההפרש.  

להלן קישורים להורדת הטפסים:

קישור להורדת טופס 161 שהמעסיק חייב להגיש-   לחץ להורדת הטופס

קישור להורדת טופס 161א שהעובד חייב להגיש-    לחץ להורדת הטופס

קישור להורדת טופס 161ב יוגש ע”י היורשים–       לחץ להורדת הטופס

 

 

 

פרסום רשות המיסים, טופס 161,  9 ביולי, 2008

לכבוד

ציבור המעסיקים

א.ג.נ.

 

הנדון: טופס 161 – הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק

א.      סמכות המעביד לחישוב המס בעת הפרישה

במגמה להקל על ציבור הפורשים מעבודה נקבעו כללים לפיהם על המעביד לחשב את סכום המענק הפטור ואת שיעור המס שיש לנכות מחלק המענק החייב.

בפרק י”א בטופס 161 “חישוב סכום המענק הפטור/החייב וניכוי מס במקור” שפורסם ביום 8/11/2006, נקבעו כללים לחישוב הפטור על ידי המעביד.

אנו שבים ומדגישים כי בהתקיים הכללים, שפורטו בחוזר וכעת מפורסמים בהערה 27 לטופס, על המעביד לערוך את חישוב סכום המענק הפטור והחייב ולהורות למשלמים אחרים מהו סכום הניכוי במקור מהסכומים המשולמים.

להלן הכללים:

המעביד יחשב בעצמו את סכום המענק הפטור ואת סכום הניכוי במקור מחלק המענק החייב, ולהורות בהתאם גם למשלמים אחרים בהתקיים התנאים הבאים (במצטבר):

 1.      העובד מילא את טופס 161א’ במלואו – כולל חתימה על ההצהרה (במענק עקב פטירה, ימלאו השאירים טופס 161ב’).
 2.      העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים, בתקופת עבודתו אצל המעביד.
 3.      אחד או יותר מהתנאים הבאים:

א.      על פי חישובי המעביד, סכום כל המענקים שיקבל העובד, מכל המשלמים, אינו עולה על תקרת הפטור בפקודה.

ב.      המענק משולם על ידי המעביד ו/או על ידי משלם אחד נוסף מלבדו.

ג.       סכום מענק פטור משולם על-ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים מנכים מס בשיעור המירבי על-פי הפקודה.

ד.      סכום מענק פטור משולם על-ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים הם קופות לקיצבה (כולל קרנות פנסיה), והעובד בחר ברצף קיצבה על מלוא הסכומים הצבורים לרשותו בקופות אלו.

בהתקיים התנאים הנ”ל המעסיק חייב לערוך את חישוב המס בעצמו ולהקל על העובד הפורש.

 

ב.      הנחיות נוספות – שינויים שהוכנסו בטופס 161

בהמשך להערות שהתקבלו במשרדנו הוחלט על עידכון הטופס והוספת מספר הבהרות למעבידים המדווחים על פרישה/התפטרות או פיטורי העובד.

להלן השינויים שהוכנסו בטופס:

 1.      פרק ו’ נוסף שדה “שכר עבודה” לעניין תקנות פיצויי פיטורין”. השדה אינו משודר למחשב, חישוב הפטור נערך לפי הסכום המדווח בשדה “משכורת חודשית אחרונה לפני הפרישה”. סכום המשכורת (כמשמעותו בתקנות פיצויי פיטורין) יכול להיות גבוה מ”שכר עבודה” שחייבים לשלם עבורו פיצויים.
 1.      פרק ח’ שונה שדה “צורת תשלום” ל”צבירה נוספת“. בעקבות תלונות המעבידים והמשלמים על ההפרש בין סכומים שנרשמו באישור לניכוי מס במקור לבין סכומים שנצברו בפועל. הפרש הנובע מהפקדות שטרם הועברו לקופות וכן מצבירת רווחים נוספים מרגע הנפקת אישורי הצבירה לעובד ועד להנפקת אישור ניכוי מס במקור. עקב כך, הוסף השדה “צבירה נוספת” סכום זה יצורף לסכומי המענקים כפי שדווחו על ידי הקופות והאישור לניכוי מס במקור יכלול סכומים אלו.
 1.      פרק י”א סעיף 7 “הודעתי לקופה______ כי העובד ביקש לייעד מכספי המענק לתשלום קצבה בעתיד (רצף קיצבה) סך של ..” תשומת ליבכם להערה 31 בנושא ייעוד לקיצבה (לבקש רצף קיצבה). כאשר הסכום בקופה, במלואו, מיועד לקיצבה – אין צורך למלא סכום. במקרה זה יש לרשום במשבצת “הכל” או 100%.
 1.      טופס 161א’,   לשם חישוב הפטור לעובד הפורש, על העובד למלא טופס 161א’ ולהשאירו בידי המעביד. בהעדר הטופס, כאמור לעיל, המעביד אינו רשאי לחשב את הפטור לעובד. למען הסר ספק הטופס ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד שומה. קופת הגמל תקבל את אישור המעביד או אישור פקיד השומה, באשר לסכום הפטור לו זכאי העובד ושיעור המס שיש לנכות במקור מהמענקים המשולמים על ידי הקופה. קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א’ על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה.

 

בכבוד רב,

חטיבת שומה ובקורת

 

 

  

פרסום רשות המסים, מנהל מחלקת קופ”ג, 22 בינואר 2004

 

הנדון: הנפקת טופס 161 לקופות גמל בעת פרישת עובדים

 

 1. סעיף 9(7א)(ז) לפקודה קובע, כי רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל, גם אם נשאר מופקד בקופת הגמל. הוראה זו לא תחול לגבי מי שבחר ברצף זכויות לקצבה לפי הסעיף, וכן לגבי מי שבחר ברצף זכויות לפיצויים לפי סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה.
 2. לאחרונה נתקלנו במקרים רבים של עובדים, שפרשו ממקום עבודתם ללא בקשה לרצף זכויות לפיצויים או לרצף זכויות לקצבה כאמור לעיל, אך פנייתם למשיכת כספי הפיצויים מהקופה נעשתה במועד מאוחר יותר מיום פרישתם, ולעיתים אף שנים לאחר מועד זה.
 3. במקרים כגון אלה, ובהתאם להוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודה, כאמור בסעיף 1 לעיל, יש לראות את מענק הפרישה או מענק המוות כאילו שולם לעובד בעת פרישתו, וזאת גם אם העובד לא פנה לקופה במטרה למשכם.
 4. אולם, מכיוון שהקופה בה הופקדו הכספים אינה יודעת שהעובד פרש ממקום עבודתו, אין היא מנכה מס מהסכום העומד לזכותו, אלא רק כאשר יפנה העובד ישירות לקופה, כשהוא מצויד בטופס 161.
 5. בהתאם לכך, החל משנת המס 2004, בכל מקרה של פרישת עובד אשר עומדים לזכותו כספים בקופת גמל לפיצויים, על המעביד להעביר בתוך שבוע ימים ממועד הפרישה העתק מטופס 161 לקופת הגמל שבה מופקדים הכספים.

 

בברכה,

צביקה משבנק, רו”ח