טיפים “תשר” למלצרים- חיוב מע”מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה

להלן תמצית להלכה החדשה של ביה”ד הארצי לעבודה, בתחולה מיום 1.1.2019, החלטות רשות המסים:

  1. ביה”ד קבע כי תשלומי התשר בענף המסעדנות צריכים להיחשב כהכנסת המסעדה.זאת, גם אם התשר שולם ישירות למלצר; גם אם הוא לא עבר דרך הקופה; גם אם שולם באמצעי תשלום נפרד מזה שבאמצעותו שולמה הארוחה; וגם אם הוא לא נרשם בספרי המסעדה או ביומן השירות”.
  2. חיוב מס הכנסה, ביטוח לאומי: כל הכנסה של המלצר ועובדי שרשרת השירות מתשר צריכה להיחשב כהכנסת עבודה מאת המעסיק.
  3. עוד נקבע במישור דיני העבודה כי התשר נכלל בגדר שכר עבודה מכוח הוראות חוק שכר מינימום וכספי התשר הם הכנסת עבודה גם לגבי הפרשות לפנסיה, לחישוב פיצויים ועוד.
  4. חיוב מע”מ:  רשות המסים הודיעה כי טרם הסתיימה בחינת אופן גביית המע”מ על הטיפים, על ידי הגורמים המקצועיים מטעמה. בהתאם לכךבשלושת החודשים הקרובים לא ייגבה מע”מ על תשלומי טיפים.
  5. שימוש בכספי הטיפבהעדר התניה מפורשת אחרת, המעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר אך ורק לתשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות, אינו רשאי לשלם באמצעות כספי התשר תשלומי חובה, הפרשות לפנסיה או זכויות סוציאליות אחרות וחייב לכלול את התשר ברישומים שהוא חייב בהם לפי חוק הגנת השכר.
  6. .תשלום דמי ביטוח וזכאות לגמלאותהמעסיקים חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור המלצר וכל שרשרת השירות, בהתאם לשכר שיכלול את התשר לפי חוק הביטוח הלאומי., מלצרים שיהיו זכאים לגמלאות מחליפות שכר כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה, דמי תאונה ודמי אבטלה, תשולם להם הגמלה בהתאם לשכר הכולל את התשר.
  7. הסכמי שכר: מומלץ לבחון הסכמי השכר ולקבוע בהם מפורשות שסכומי התשר ברוטו ולא נטו אחרת , על המעסיק לשלם את עלות המעסיק של דמי הביטוח הלאומי ושל תשלומי החובה הנוספים מעבר לתשר שהתקבל בפועל.