מידע על תקרות,סכומים ושיעורים במע”מ

הסעיף בחוק מע”מ נושא סכום בש”ח
1 עוסק פטור –  עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 100,491
47א חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של 305
תקנה משנה23(ג) דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק 18,311
תקנות משנה: 20(ב) דיווח דו-חודשי למחזור עד 1,520,000
תקנות משנה: 20(ג)(1) דיווח חודשי למחזור מעל 1,520,000
94 קנס על אחור בהגשת דו”ח (לכל שבועיים או חלק מהם) 211
95א קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או השכר הרווח לפי העניין) – 1% ולא פחות מ 316
תקנה 9א ניהול פנקס חשבונית קופה רושמת 263
קנס פיגורים (לכל שבוע) 0.20%
93 הפרשי ריבית (לשנה) 4%
96 קנס בשל אי תשלום במועד – לכל שבוע עד חצי שנה 0.25%
96 קנס בשל אי תשלום במועד – לכל שבוע מעל חצי שנה 0.50%