מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית תיקונים לחוק מע”מ

מע”מ במזומן – מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית תיקונים לחוק מע”מ

בתיקון האחרון לחוק, ובמטרה לסייע ליצרנים קטנים תוקנה הוראת שעה לפיה יצרנים שמחזורם השנתי הוא עד 1,950,000 ש”ח יוכלו לדווח במשך שנה מיום פרסום החוק לפי מועד חיוב על בסיס מזומן. (שר האוצר אף הוסמך להאריך את התקופה האמורה)

כמו כן התיקון לחוק קובע:-

  •    כי המועד להוצאת חשבונית המס יהיה תוך 14 יום ממועד החיוב במס, בין אם מועד החיוב הוא על בסיס מזומן ובין אם על בסיס מצטבר.
  •    קונה לא ידרוש חשבונית מס קודם לתשלום התמורה או חלקה, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה הוא על בסיס מזומן (עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל). (לפני התיקון חלה חובה על העוסק להוציא חשבונית מס לפי דרישת הקונה, גם אם הדרישה באה לפני התשלום)
  •    מועד החיוב במס בשל עסקאות שירות שמחירן הושפע מיחסים מיוחדים, או שלא נקבע להן מחיר, או שהתמורה כולה או חלקה אינה בכסף, יהיה תמיד על בסיס מצטבר כלומר עם מתן השירות.
  •   יוטל קנס בשיעור של 30% ממס התשומות שהוכר במסגרת שומה, למי שהעלים תשומות ולא רשם אותן בספרים, ולא ניהל ספרים כדין או ניהל ספרים בסטייה מהותית. ערעור על הקנס יוגש לביהמ”ש המחוזי, הן הקנס האמור והן הקנס המוטל לפי סעיף 95(א), תשלומם ידחה אם הוגש ערעור אלא אם החליטו ביהמ”ש או ועדת הערר אחרת. הקנסות ישולמו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

 

לסיכום, השינוי לחוק הוא בגדר הקלה משמעותית במגזר היצרנים . עם זאת, יש לתהות, האם הוראת החוק אינה ניתנת להתניה בהסכמה בין הצדדים, כלומר האם היא חלה גם במצבים שבהם בהסכם עם הספק הותנה מראש, כחלק מהתנאים לקבלת העבודה, החובה להמציא חשבונית קודם לתשלום? והאם אין ההוראה חלה רק במצבים שבהם הסכם בין הצדדים שותק בענן זה. כלומר הדבר אינו נקי מספקות ועדיין אין מבחני פסיקה בנושא. כמו כן, לא נקבע סנקציות לקונה המסרב לבצע את התשלום לפני קבלת חשבונית מס מהספק.