מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית החלת חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המיסים

מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר, משה כחלון, להחיל חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת מסוימות כאשר שכר הטרחה של היועץ תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת, דיווח על “חוות דעת מדף” ודיווח על עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים. חובות הדיווח החדשות לא יחולו על מלכ”רים ועסקים קטנים בעלי הכנסה של עד 3 מיליון ₪ או עד מיליון ₪ וחצי בגין רווח הון אם חוות הדעת ניתנה בקשר לרווח זה.
 
מנהל רשות המסים, משה אשר, ציין כי “בשנים האחרונות גובר השימוש בתכנוני מס קשים לשם הפחתת חבות המס, באופן שאינו תואם את מטרת המחוקק. כדי להשיג מטרה זו נעזרים נישומים רבים בחוות דעת מקצועיות מגורמים שונים  כאשר, בחלק ניכר מן המקרים, אופן תכנון המס נותר חשאי לאורך השנים עד להתיישנותו. החלת חובת דיווח על חוות הדעת והעמדות, כפי שהוגדרו בחוק, תתרום להתמודדות טובה יותר של רשות המסים עם  תכנוני המס הקשים המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם ותגביר את השוויוניות בנטל המס”.

 
החוק שאושר מגדיר “חוות דעת” כחוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס. חוות דעת בשלהן יידרש דיווח, הן כאלה בהן שכר הטרחה תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת, או שהן חוות דעת “מדף”, המוגדרות כחוות דעת בעלות תוכן אחיד בעיקרו שניתנו לשלושה לפחות בתוך תקופה של שנתיים, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת, או שנותן חוות הדעת הציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה.
 
דיווח בגין חוות דעת בנוגע למס הכנסה שעומדת בתנאים שפורטו בחוק, יבוצע בדוח השנתי שחייב בו אותו אדם שקיבל את חוות הדעת (לא יידרש דיווח ממי שאינו חייב ממילא בהגשת דוח שנתי). הדיווח יהיה על עצם קבלת חוות הדעת, הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת, וסוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת. לא יידרש צירופה של חוות הדעת לדוח. דיווח בגין חוות דעת שניתנה בתחום מסים עקיפים ועומדת בתנאים שפורטו לעיל, יוגש בתוך 60 ימים מתום שנת המס בה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת.
 
בנוסף, יידרש דיווח בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים, עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, אשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח על נקיטת  עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים.