מסלול ההצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ

רשות המיסים משיקה מסלול ירוק חדש המאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו”ל, לצורך ביצוע השקעות בחו”ל או מתן הלוואות בחו”ל, באמצעות הצהרה בבנק בלבד.

1 . העברות של תשלומים לתושבי חוץ באמצעות תאגידים בנקאיים מחייבות במקרים רבים אישור ניכוי מס במקור של פקיד שומה למעט במקרים בהם נקבע כי תשלומים אלו פטורים מניכוי במקור.

2.  במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים בחו״ל, רשות המיסים תאפשר את העברת התשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוון במערכת הבנקאית) וזאת ללא צורך בהגעה למשרדי רשות המיסים לצורך קבלת האישור. התאגידים הבנקאיים יהיו רשאים להעביר תשלומים לתושב חוץ, על סמך הצהרת המשלם, בטופס 2513/2 המצ״ב, בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים וזאת על בסיס הצהרת המשלם ובדיקת הבנק כי מולאו הנתונים בטופס כנדרש:

 • העברת התשלום הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה.
 • התשלום מתבצע בעבור אחד מאלה:
  • השקעה במניות חבר בני אדם.
  • השקעה בנדל׳׳ן בחו״ל.
  • השקעה בנכסים אחרים בחו״ל (נכסים מוחשיים בלבד).
  • מתן הלוואות לתושב חוץ.
  • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם.
  • טופס 2513/2 מולא על כל חלקיו, נשמר על ידי התאגיד הבנקאי, ויימסר לרשות המסים על פי דרישתה (יובהר כי ככל ומילוי הטופס בוצע באופן אלקטרוני על ידי המשלם, אין צורך במילוי סעיף 5 בטופס).