מענק לעידוד תעסוקה – זכאות למענק ואופן הגשת בקשה

המועד הראשון להגשת בקשה למענק – בהתאם לחוק, ניתן להגיש בקשה לקבלת המענק, 30 ימים לאחר פרסום החוק, כלומר החל מיום 16.7.2020.

המענק ניתן למעסיקים שהחזירו עובדים מחל״ת או גייסו עובדים חדשים שהיו מפוטרים או שהוצאו לחל״ת (במקום אחר).

מענק החזרת העובדים ישולם ב- 4 פעימות; עד סך של 7,500 ש”ח, בגין כל עובד שהוחזר לעבודה החל מ-1 ביוני, (1,875 לחודש) ועד סך של 3,500 ש”ח (875 ש”ח לחודש) בגין כל עובד שהוחזר במהלך מאי.

המענק ניתן באחד משני מסלולים: עבור החודשים יוני-ספטמבר או עבור החודשים יולי-אוקטובר

 מסלול א 

המענק ניתן בגין החודשים יוני-ספטמבר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלומים הבאים:

 • 875  ₪  בגין “עובדים מזכים” שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, וחזרו או נקלטו בחודשים אפריל או מאי, כך שהגדילו את מצבת העובדים. עד לסכום מקסימלי של 3,500 ₪.
 •  1,875 ₪  בגין “עובדים מזכים” שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק וחזרו בחודשים יוני עד ספטמבר והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש מאי. עד לסכום מקסימלי של 7,500 ש”ח

שימו לב, במסלול א’ חישוב הזכאות מתבצע גם על סמך נתונים מהחודשים מרץ, אפריל ומאי, אולם המענק עצמו ניתן אך ורק על תקופת הזמן שבין יוני לספטמבר.

 

מסלול ב 

המענק ניתן בגין החודשים יולי-אוקטובר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלום הבא:

 •  1,875 ₪  בגין “עובדים מזכים” שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש יוני.

עובדים המזכים את המעסיק במענק

תושב ישראל ששכרו החודשי בכל חודש עבורו מבוקש המענק הוא לפחות 3,300 ₪ או 1,875 ₪ עבור עובד עם מוגבלות ועונה על אחד מארבעת התנאים הבאים:

 • עובד מעל גיל 18 ועד גיל פרישה:
  • פוטר, נמצא בחופשת לידה או הוצא לחופשה ללא תשלום (חל”ת) של 30 ימים לפחות בין התאריכים ה-1.3.2020 ל-30.4.2020 והצהיר על כך ועבד בחודש פברואר 2020 לפחות אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או שהוציאו לחל”ת (עבור עובד שלא נרשם בשירות התעסוקה, יש לשכנע את מנהל שירות התעסוקה שאכן פוטר או הוצא לחל”ת על ה-30.4.2020)
  • לחלופין, העובד, נרשם כדורש עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה (אם היה חייב) בין ה-1.1.2020 ל-29.2.2020 ולא עבד מאז שנרשם ועד ה-30.4.2020.
 • עובד מעל גיל 67:
  • זכאי למענק הסתגלות עבור חודש מאי 2020
  • עבד תקופה רצופה של 3 חודשים ומעלה ועבודתו הופסקה או שהוצא לחל”ת בין ה-1.3.2020 עד ה-31.5.2020.
 • עובד שזכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020 (כולל מי שפוטר בתקופת הקורונה והשלים תקופת אכשרה, או היה זכאי לדמי אבטלה בעת תקופת משבר הקורונה וזכאותו פקעה). 
 • עובד שזכאי לגמלת הבטחת הכנסה עבור חודש מאי 2020.

מענק בעד עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישולם למעסיק המשלם לעובד את השכר הגבוה ביותר, לפי הצהרת העובד.

עובדים לא מזכים את המעסיק במענק

 1. מעסיק (כולל, מנהל ובעל שליטה) שנקלט כעובד
 2. קרוב משפחה של המעסיק שהחל לעבוד בעסק מה-1.3.2020 ואילך (בן זוג, הורה, סב או סבתא, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, כולל חורגים)
 3. עובד זר 
 4. עובד שכבר שולמו בעדו למעסיק כספים מהמדינה לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית
 5. לא מתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד ולא מפקידים לעניינו דמי ביטוח לאומי

מעסיקים הזכאים למענק

 1. פתח את העסק לפני ה-29.2.2020 ולא דיווח על סגירת העסק עד ה-31.5.2020
 2. לא נמנה על אחד מהבאים:
  • המדינה
  • גוף מתוקצב (לפי ההגדרה בחוק יסודות התקציב, לא כולל חברה מעורבת כהגדרתה בחוק חברות ממשלתיות)
  • גוף נתמך (לפי ההגדרה בחוק יסודות התקציב) שהמדינה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום ההשתתפות בתקציבו עולה על 25%.
  • קופת חולים או תאגיד בריאות
  • מוסד חינוך, מוסד מוכר להשכלה גבוהה או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה והמדינה ושסכום ההשתתפות של המדינה בתקציבו עולה על 40%.

להגשת הבקשה – לחץ כאן

סימולטור לבדיקת גובה המענק