מענק סיוע לעצמאי – פעימה שנייה ושלישית

 תנאים לקבלת מענק סיוע לעצמאי – פעימה שנייה

עצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר יהיה זכאי למענק לפי הוראות פרק זה, לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה (בפרק זה – מענק סיוע לעצמאי), אם מתקיימים לגביו כל אלה:

 1. הכנסתו החייבת לשנת המס 2018, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש – הכנסתו החייבת לשנת המס 2019, אינה עולה על 1,000,000 שקלים חדשים; הייתה לעצמאי ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית, יראו, לעניין פסקה זו, מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג;
 2. הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 714 שקלים חדשים;
 3. מחזור עסקאותיו בתקופה 1.3.20 – 30.6.20 נמוך ממחזור עסקאותיו באותה תקופה בשנת 2019 בסכום העולה על 25% ; לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר יום כ״ד באדר א’ התשע״ט (1 במרס 2019) יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד יום ד’ באדר התש״ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-4;
 4. לא מתקיימים לגביו בשנת המס 2018, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש – בשנת המס 2019, הסייגים הקבועים בסעיף 17א, בשינויים המחויבים;
 5. הוא הגיש עד מועד הגשת התביעה למענק דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2018, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש – הוא הגיש דוח כאמור לשנת המס 2019, והכול אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לשנות המס האמורות, לפי העניין, בהתאם להוראות הפקודה;
 6. הוא הגיש דוח תקופתי למס ערך מוסף, לתקופות הדיווח המנויות בפסקה (3) {3-6/2020}. ולגבי עוסק פטור, הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל״ו-[1]1976, לשנת 2020 (בפסקה זו – הצהרת עוסק פטור), לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף; להצהרת עוסק פטור תצורף הצהרה על קיום התנאי האמור בפסקה (3).

 

סכום המענק 

מענק סיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה למכפלת 0.7 בסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק, אך לא יותר מ-10,500 שקלים חדשים; ואולם לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 שקלים חדשים.

 

תוספת לעסק קטןפעימה שלישית

א) עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקלים חדשים ואינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ומתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי לתוספת בסכום כאמור בסעיף קטן (ב) (בפרק זה – תוספת לעסק קטן או תוספת):

 • מחזור עסקאותיו בחודשים 3-4/2020 נמוך ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשנת 2019 בסכום העולה על 25% ממחזור הבסיס בשנת 2019; לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר יום 1/3/2019 יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד 29/2/2020, מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2;
 • הוא הגיש דוח תקופתי למע”מ לתקופות 1-12/2019, 1-2/2020  או הצהרה לפי תקנה 5 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל״ו-1976, לשנת 2020 (בפסקה זו – הצהרת עוסק פטור), לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף; להצהרת עוסק פטור תצורף הצהרה על קיום התנאי האמור בפסקה (1).

(ב) סכום התוספת לעסק קטן לפי סעיף קטן (א) יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

 • לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 ש”ח אך אינו עולה על 8,333 ש”ח – 700 ש”ח ;
 • לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 ש”ח אך אינו עולה על 16,667 ש”ח – 1,875 ש”ח ;
 • לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 ש”ח אך אינו עולה על 25,000 ש”ח – 3,025 ש”ח .

(ג) בסעיף זה, ״ממוצע מחזור עסקאות לחודש״ – מחזור עסקאות לשנת 2019, מחולק במספר חודשי הפעילות.

(ד) על זכאות לתוספת לעסק קטן לא יחולו התנאים הרגילים שהוזכרו לעליל

(ה) עצמאי לא יהיה זכאי לתוספת לעסק קטן אם מתקיימים לגביו בשנת המס 2019 הסייגים האמורים בסעיף 17א, בשינויים המחויבים.

הגשת תביעה למענק  או תוספת לחץ כאן

(א) עצמאי או שכיר בעל שליטה יגיש למנהל בתוך 70 ימים מיום 3/5/2020 כלומר עד- 12/7/2020, תביעה למענק סיוע לעצמאי, לתוספת לעסק קטן או למענק סיוע לשכיר בעל שליטה, לפי העניין.

(ב) תביעה לפי סעיף זה, תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העצמאי או השכיר בעל שליטה, לפי העניין, בתנאים לקבלת המענק או התוספת ולשם תשלום המענק או התוספת בהתאם להוראות פרק זה.