מענק סיוע לשכיר בעל שליטה

תנאים לקבלת מענק סיוע לשכיר בעל שליטה 

שכיר בעל שליטה שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר יהיה זכאי למענק לפי הוראות פרק זה, לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, אם מתקיימים לגביו כל אלה:

  1. סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשנה זו, השווה לחלקו היחסי, במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה , ולעניין שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה – הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת המס 2019, אינה עולה על 1,000,000 שקלים חדשים; היתה לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית, יראו, לעניין פסקה זו, מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג;
  2. הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 714 שקלים חדשים;
  3. מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה, בתקופה 3-6/2020, נמוך ממחזור עסקאותיה באותה תקופה בשנת 2019 בסכום העולה על 25% ; לעניין חברה שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר יום1/3/2019, יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 כמחזור עסקאותיה מיום תחילת העיסוק כאמור עד יום ד’ באדר התש״ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-4;
  4. לא מתקיימים לגבי חברת המעטים שבה השכיר הוא בעל שליטה, בשנת המס 2018, ולעניין חברת מעטים חדשה – בשנת המס 2019, הסייגים הקבועים בסעיף 17א, בשינויים המחויבים;
  5. חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה, הגישו עד מועד הגשת התביעה למענק, דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2018, ולעניין חברת מעטים חדשה – הגישו דוח כאמור לשנת המס 2019, בהתאם להוראות הפקודה;
  6. חברת המעטים שבה השכיר הוא בעל שליטה הגישה דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לחוק מס ערך מוסף, לתקופות הדיווח המנויות בפסקה (3);
  7. (1) על פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד לביטוח לאומי הוא היה בעל שליטה בחברה מסוימת כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי, בתקופה 1.10.19 – 29.2.20 לפחות, והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון דמי אבטלה כאמור, בעד הכנסותיו כבעל שליטה באותה חברה, לגבי התקופה שמיום 1.10.19 – 30.4.20 , רק בשל הוראות סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי.

(2) המנהל רשאי לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי מידע לצורך בדיקת התקיימות התנאי האמור בפסקת משנה (1); אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה, לא יעשה שימוש במידע אלא למטרת בדיקת התקיימות התנאי האמור; המידע יימחק עם תום הצורך בו.

סכום המענק לשכיר בעל שליטה 

(א) מענק סיוע לשכיר בעל שליטה יהיה בסכום השווה למכפלת 0.7 בסכום הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה; ואולם לגבי שכיר בעל שליטה אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000 שקלים חדשים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יעלה על הסכום הנמוך מבין אלה:

  • 10,500 שקלים חדשים;
  • סכום המענק שלו היה זכאי השכיר לפי “סכום המענק לעצמאי” אילו היו רואים בהכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו, אשר נצמחה לו בשנת 2018 או 2019, לפי העניין, מחברת מעטים אחת או יותר שבה היה בעל שליטה, הכנסה חודשית ממוצעת מעסק שנצמחה אצלו באותה תקופה, בשינויים המחויבים.

מועד הגשת תביעה למענק או תוספת 

(א) עצמאי או שכיר בעל שליטה יגיש למנהל בתוך 70 ימים מיום 21.5.2020 (תאריך מחושב עד 29.7.2020) תביעה למענק סיוע לעצמאי, לתוספת לעסק קטן או למענק סיוע לשכיר בעל שליטה, לפי העניין.

(ב) תביעה לפי סעיף זה, תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העצמאי או השכיר בעל שליטה, לפי העניין, בתנאים לקבלת המענק או התוספת ולשם תשלום המענק או התוספת בהתאם להוראות פרק זה.