שיעור ניכוי ביטוח רפואי ומגורים הולמים משכרו של עובד זר – ינואר 2012

  • ביום 1.2.2012 פורסמה ברשומות הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשע”ב-2012, על ידי שר התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: “ההודעה”). בהודעה נקבע, כי עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2011, לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2010, החל מיום 01.1.2012 השיעור המרבי, שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לא יעלה על 120.65 ש”ח (במקום 117.65 ש”ח).

אזור מגורים

סכום מרבי בשקלים

ירושלים

368.33

תל-אביב

419.13

חיפה

279.46

מרכז

279.46

דרום

248.42

צפון

228.59

יצוין, כי אם המגורים הם בבעלות המעביד, הוא רשאי לנכות משכרו של העובד סכום, שלא יהיה גבוה ממחצית הסכום המרבי המצוין לעיל,לפי העניין.

כמו כן, חל עדכון בסכום הנוסף שמעביד רשאי לנכות משכרו של העובד, בעבור הוצאות נלוות: 89.34 ש”ח. לעובד סיעוד המתגורר בבית מעבידו, הסכום המותר הוא 76.81 ש”ח.

יצוין, כי סך כל הניכויים המותרים לפי התקנות,יחד עם הניכויים המותרים לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר (ניכוי חוב של עובד, לפי התחייבות בכתב מהעובד למעביד), לא יהיה יותר מ- 25% משכרו החודשי של העובד.