נקודות זיכוי, מס שכר והיטל העסקה – עובדים זרים

נקודות הזיכוי:

ביום 7 באוקטובר 2014 פורסם קובץ התקנות 7430, אשר כולל את תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע”ה- 2014, מכוח סעיף 48א לפקודה. כמו כן, פורסמו, באותו קובץ תקנות, כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), התשע״ה- 2014, אשר ביטלו את כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס”ז- 2007. בתקנות נקבע כדלקמן:

 1. בחישוב המס על הכנסה של עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו- 36א לפקודה.
 2. בחישוב המס על הכנסה כאמור של עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.
 3. שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק היחסי של נקודות הזיכוי לפי סעיפים 1 או 2 לעיל, בהתאם למספר החודשים שבהם שהה בישראל בשנת המס.

 1. לעניין זה,

“עובד זר חוקי״ – עובד זר חוקי שנתקיימו בו כל אלה:

 • שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;
 • הוא אינו “מומחה חוץ” או “מרצה אורח” כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל”ט- 1979;
 • הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל, כאמור בתקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל”ד- 1974.

“עובד זר חוקי בתחום הסיעוד׳ – עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד, ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב- 1952.

 1. תחילתן של התקנות והכללים בשנת המס 2015 ואילך.

היטל ומס שכר על העסקת עובדים זרים:

 1. מס שכר:
  1. מלכ”רים  7.5%
  2. מוסד כספי  18%
 2. היטל על העסקת עובדים זרים:
  1. כללי 20%
  2. בענף החקלאות 10%
  3. בענף התעשייה והבניין 15%
  4. בענף המסעדות האתנתיות 15%