סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה

עודכן צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע”ז-2017.. להלן תוכן הצו המעודכן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 63(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:

סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה – שותפות לחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט

  1. (א) שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, ומתקיימים בה כל אלה – יראוה לעניין הפקודה כחברה:

(1)     עיסוקה, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין והן בעקיפין, הן בארץ או מחוץ לארץ; לעניין זה, “נפט” – כל אחד מאלה:

(א)    כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הנפט, התשי”ב-1952; .

(ב)    כמשמעותו בסעיף 6 לתוספת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע”א-2011;

(2)     אינה שותפות כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזרה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ”ט-1988.

סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה – שותפות מחקר ופיתוח

  1. שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, אשר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח, כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ”ד-1984, במישרין או בעקיפין.

משה כחלון

שר האוצר

להלן מה שתוקן לפי מה שפורסם בקובץ התקנות: