סירוב לפתיחת תיק במע”מ

האם מנהל מע”מ רשאי לסרב לפתוח תיק לנישום רק מכיוון שאביו חייב או נמצא בהליך חקירה?
תשובה:
סעיף 52(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 (להלן: “החוק”) קובע את חובתו של “עוסק”, דהיינו “מי שמוכר נכס או נותן שרות במהלך עסקיו”, ברישום במע”מ.לצד חובה זו, קמה לו זכותו על פי סעיף 52(ב) לחוק להירשם כעוסק במע”מ, וכלשון הסעיף:
“52(ב) אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק, ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כעוסק”.
בע”מ 34136-05-10 אשר בוקובזה נ’ מנהל מס ערך מוסף אשדוד, קבע בית המשפט המחוזי בבאר שבע כי “רשותו” של העוסק להירשם מהווה מצדו השני של המטבע את חובת הממונה לרושמו.
עוד קבע בית המשפט המחוזי כי חובה זו מתבקשת מלשון הסעיף, וכן מתוך העובדה הפשוטה כי סירוב לרשום עוסק כמוהו היא כשלילת זכות היסוד שלו לחופש העיסוק, זאת מכיוון שעל פי סעיף 52(א) לחוק – “עוסק, מלכ”ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו”. משכך, רישום עוסק הוא חובה שהפרתה עלולה לעלות עד כדי עבירה פלילית על פי סעיף 117(א) לחוק.
סעיף 52(ג) לחוק מקנה לממונה את הסמכות שלא לרשום אדם כעוסק – “(ג) המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ”ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות“.
סמכות זו תופעל רק בנסיבות שבהן יש למנהל יסוד סביר לחשוש שהעוסק יעסוק בפעולות בלתי חוקיות. יתרה מזאת, סמכות זו תופעל בצמצום לאור הפגיעה המשמעותית בזכות היסוד של חופש העיסוק.
חוב של קרוב מדרגה א’
החלטת המנהל שאינו מאפשר לאדם לפתוח תיק עוסק בשל חוב של קרוב מדרגה א’,  אינה עומדת בקנה אחד עם הוראות החוק, ומרבית הסיכויים כי החלטה זו תבוטל על ידי בית המשפט.
לעניין זה ראו עניין בוקובזה, שם פסל בית המשפט המחוזי בבאר שבע החלטה דומה שקיבל המנהל כשלא אישר את רישומו של המערער כעוסק, מכיוון שחב חובות עבר למע”מ. בית המשפט המחוזי קבע כי החלטת הממונה היא החלטה שגויה שאינה בסמכותו והיא בטלה מעיקרה.
חשד לביצוע עבירות על ידי קרוב משפחה
החלטת המנהל שאינו מאפשר לאדם לפתוח תיק עוסק בשל חשד לביצוע עבירות על ידי קרוב משפחה. במצב דברים זה יש לבדוק אם ברשות היחידה החוקרת יש מידע המבסס חשד לביצוע פעילות עבריינית גם על ידי האדם המבקש את רישומו כעוסק. אם בידי היחידה החוקרת מידע המבסס יסוד סביר לחשש שהאדם עוסק בפעילות בלתי חוקית, הרי החלטת הממונה יסודה בדין. עם זאת, הסמכות שלא להתיר את רישומו של עוסק היא סמכות אשר תופעל בצמצום, ולפיכך יש לבצע מעקב אחר התפתחות החקירה ולבדוק אם החשש קורם עור וגידים, או שמא החשש נמצא בלתי מבוסס, שכן אז על המנהל לאפשר לאדם לפתוח תיק עוסק.

האמור אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין אנו אחראים לתוצאות השימוש במידע. אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים