סכומים ושיעורים במע”מ החל מ-1 בינואר 2016

להלן טבלאות המפרטת סכומים ושיעורי מע”מ החל מינואר 2016