סכומים מעודכנים לשנת 2012 – מס הכנסה

1.1.2012

2012

לחודש
בש”ח

לשנה
בש”ח

קצבה מזכה

8,190

98,280

פטור מקצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ”א-1961 (להלן – הפקודה) – 35%

2,867

34,404

סכום פטור לפי סעיף 9א(ב)לפקודה

115 ש”ח לכל שנת עבודה

תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47לפקודה)

8,500

102,000

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – למי שיש הכנסת עבודה- בניכוי הכנסת העבודה או 8,200 לפי הנמוך

11,900

142,800

הכנסה מזכה לקצבה (סעיף 47(א)(5)) לפקודה

34,000

408,000

הכנסה ל”עמית עצמאי” (סעיף 47(א)(3)) ו-(5) לפקודה

8,500

102,000

הסכום לפי סעיף 45א(ד)לפקודה

164

1,968

הסכומים לפי סעיף 45א(ה)לפקודה

164

1,968

17,000

204,000

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

טרם פורסם

הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)

255,000

הפקדה מוטבת – 9(16א) ו-9(16ב) לפקודה

17,880

“שכר מינימום” לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

4,100

ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2)לפקודה

11,950

החלק הפטור של מענקי פרישה ששולמו מיום 1.1.2012 ואילך

11,950 לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענקים כאמור ששולמו במקרה של מוות

23,920 לכל שנת עבודה

הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% [סעיף 9(5)(א)לפקודה]:

עד 184 יום – אין פטור

185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של

71,280

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של
כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

594,000

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% [סעיף 9(5)(ב)לפקודה]:
עד 184 יום – אין פטור
185-364 יום – חלק יחסי עד לתקרה של

71,280

365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של
כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

71,280

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב)לפקודה שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף – התקרה תהיה

254,040

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5)לפקודה.

זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים –
35% מהתרומה אם התרומה עולה על

לשנת המס 2011

420

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי:
או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך מביניהם

לשנת המס 2011

4,351,000

הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך

1,730

20,760

הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ

320 (ליממה)

משכורת למומחה חוץ

12,900

154,800

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

320 (ליממה)

משכורת מרבית שמלכ”ר משלם, הפטורה ממס שכר

174,230

הוצאות מותרות בניכוי:        כיבודים

                                                            מתנות

80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום

210 לאדם לשנה

פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21)לפקודה) פיצויי הלנת שכר המשולמים לפיחוק הגנת השכר, התשי”ח-1958, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים האחרונים של עבודתו על:

7,800

שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ”י סעיף 122לפקודה

אין תקרה

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים

4,910

58,920

הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% – עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הביטחון)

155,520

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11 לפקודה), קריית שמונה, אילת וכן ישובי קו עימות*:

233,400

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ”י רשימה המופיעה בסעיף 11לפקודה וחלק ב’ של התוספת הראשונה:

155,520

*בסמכות שר האוצר להאריך את הוראות סעיף 11לפקודה וחלק ב’ לתוספת הראשונה לשנת המס 2012.

(לתשומת ליבכם – הארכה זו רלוונטית רק ליישובי קו עימות דרומי בהתאם לחוק לסיוע לשדרות)

יש לעקוב אחר הפרסומים.

בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו-2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים כדלהלן:

בפסקה (1), במקום 13% יקראו 12%

בפסקה (2), במקום 25% יקראו 24%

בפסקה (3) –

בפסקה משנה (א), במקום 25% יקראו 24%

בפסקה משנה (ב), במקום 20% יקראו 19%

בפסקה משנה (ג), במקום 16% יקראו 15%

בפסקה משנה (ד) ו-(ה), במקום 13% יקראו 12%

רשימה מפורטת של היישובים וההנחות נמצאת בלוח הניכויים של ינואר 2012.

הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות
תקרת הכנסה (מותנה בהארכת תוקף התקנות)
זיכוי מגיע – 15% לא יעלה על

10,360
910

124,320
10,920

סעיפים 44, 45לפקודה
תקרת הכנסה של נטול יכולת
ליחיד
לזוג

163,000
262,000

פדיון מניות באגודה שיתופית

317,000

ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה באישור)

681,334

תקרת הפטור למילגה אצל חוקר

94,000

פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2011)

הכנסה ליחיד

78,670

הכנסה לזוג

157,330

סכום נקודת הזיכוי

215

2,580

ניכוי מריבית – 125ד לפקודה

תקרה מוטבת – 125ד(א) לפקודה

60,720

פטור למיעוטי הכנסה – 125ד(ב) לפקודה

9,480

פטור גיל פרישה ליחיד – 125ד(ג)(1)לפקודה

13,000

פטור גיל פרישה לזוג – 125ד(ג)(2) לפקודה

16,000

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125הלפקודה

34,398

הוצאות לינה בארץ

לינה שעלותה נמוכה מ- 112$

מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ-$112 – 75% מההוצאה אך לא פחות מ-

112$

ולא יותר מ –

191$ = (255$ x 75%)

תשלום “בתקופת הבחירות”

8,500

סכום הלוואה לעניין 3(ט) לפקודה שחל עליה רק שיעור עליית המדד

7,560

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס
במקור משירותים או נכסים

4,800

חישוב נפרד – סעיפים 57(ב)לפקודה 66(ה) לפקודה

48,960

סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו”ח (לשנת המס 2011)

75,600

פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2011)

משכורת (תוספת א)

628,000 לשנה

הכנסה נוספת (תוספת ב)

326,000 לשנה

הכנסה – קצבת חוץ (תוספת ד)

326,000 לשנה

הכנסה מריבית (תוספת ה)

623,000 לשנה

הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)

1,797,000 לשנה

נכסי חוץ (תקנה 3)

1,813,000 לשנה

שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט”ן)

100

 1,200

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

1.         אם סכום ההוצאה נמוך מ-

23,100

            סכום ההוצאה המוכרת מעל
(או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

2,300

2.         אם סכום ההוצאה מעל –

23,100

            סכום ההוצאה המוכרת מעל

4,600

הגרלות והימורים (תקרת הפטור)

59,880 להגרלה

מתנדב במוסד ציבורי

כיבוד קל לאירוע

30 לאדם

נסיעות בתחבורה ציבורית

220

2,640

הוצאות דלק

650

7,800

שיחות טלפון מביתו/נייד

110

1,200

ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ-1.1.2012

מחזור עסקי בשנת מס 2010

5,100,000

מחזור של חברה בת בשנת מס 2010

1,010,000

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2010

3,200,000

ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ-1.1.2012

מחזור עסקי בשנת מס 2010

16,600,000

עיצום כספי – סעיף 195בלפקודה (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

יחיד:

1,140

מעביד:

1,710

הוצאות נסיעה לחו”ל

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל”ב-1972, מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2009 מסתכם ב-1.84%. סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות –   סכום מזערי

$112 ללילה

                                                סכום מרבי

$255 ללילה

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה

                                    לפי קבלות

$71 ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה

$120 ליממה

שכר לימוד בבי”ס יסודי או תיכון עבור ילד

שטרם מלאו לו 19 שנה

$638 לחודש

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם ייצור

ההכנסה עד

$56 ליממה