סנקציות ומחיר כלכלי של אי פירעון שיקים

להלן תוכן ההודעה המשותפת לעיתונות של המפקחת על הבנקים ורשות האכיפה בנוגע להשהיית הגבלות חשבון בגין שיקים ללא כיסוי:

  • המפקחת על הבנקים קוראת לציבור לנהוג באחריות, לשקול היטב את צעדיו ולהיזהר מפני הסנקציות והמחיר הכלכלי הכבד העלולים לנבוע מאי פירעון שיקים.
  • רשות האכיפה והגבייה מדגישה כי אמנם בשל מצב החירום הושהו פתיחת התיקים והליכי הגבייה בשל חובות, לרבות בשל שיקים שלא כובדו; אך אין בכך כדי למחוק את החובות או למנוע את ההליכים לגבייתם בהמשך.
  • הפיקוח על הבנקים מבהיר את משמעות הנחיותיו להשהות את הטלת ההגבלות, ובמיוחד את העובדה שמדובר בהשהיה זמנית ולא בביטול סופי של ספירת השיק לצורך הטלת הגבלה.

המשבר הכלכלי כתוצאה מהמלחמה בהתפשטות נגיף הקורונה פגע במגזרים שונים ורחבים במשק. אחת התופעות שעולה מתוך נתונים עדכניים בבנק ישראל הינה גידול בשיעור השיקים החוזרים, שעלה מכ–2.5% מסך השיקים שהוצגו לפירעון בעת שגרה לכ-6% בתקופת המשבר הנוכחי, ובתוך כך, עליה בשיעור השיקים המבוטלים מ-0.35% ל-2%.

כתוצאה מהשינוי הקיצוני בתנאים הכלכליים בעקבות משבר הקורונה, הנחתה המפקחת על הבנקים להשהות הגבלות עקב שיקים ללא כיסוי, וזאת על מנת למנוע את הפגיעה בלקוחות שהכנסתם פחתה משמעותית ועלולים להפוך ללקוחות מוגבלים. ואולם, חשוב שהציבור יבין שאין בהנחיות אלו כדי לבטל את ההגבלות (מדובר בהשהיה בלבד) ושיקים שכרגע אינם נספרים לצורך הטלת הגבלה, עלולים להביא להגבלה עם תום תקופת ההשהיה. כמו כן, צריך לזכור שגם עבור שיק שבוטל, תיבדק היתרה בחשבון, והוא ייחשב לשיק ללא כיסוי במקרה של היעדר יתרה מספקת בחשבון, על כל ההשלכות האמורות בהודעה זו.

על מנת לצמצם נזק עתידי ללקוחות פרטיים ועסקיים, חשוב לנו להבהיר, כי מלבד הסיכון להטלת הגבלה על חשבונות הבנק של הלקוח, לביטול ואי פירעון של שיקים עשוי להיות מחיר כלכלי כבד, כמפורט להלן:

  1. סנקציות וגביית חובות – אם שיק חוזר מחוסר כיסוי, או בגלל הוראת ביטול, למקבל השיק יש עילה לפתיחת הליך גבייה באמצעות רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל). היעדר הסדרה של החוב עלול לגרור סנקציות מגוונות הכוללות: עיקולים, הטלת הגבלה מיוחדת על כל חשבונות השיקים של הלקוח, הגבלות על יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, איסור הנפקת כרטיסי אשראי וכן תוספות ריבית בשל הפיגור בתשלום החוב.
  2. פגיעה ביכולת לקבל אשראי ובדירוג האשראי – אי פירעון שיק מחוסר כיסוי מדווח באופן שוטף למאגר נתוני אשראי ועלול להביא לירידה בדירוג האשראי של לקוחות יחידים, לרבות עוסקים. הנתונים על אי פירעון השיקים בשל אי כיסוי יכללו במאגר נתוני האשראי ולכן גם בדוחות האשראי של הלקוחות, ועלולים לפגוע בדירוג האשראי שלהם. כך גם מועברים למאגר נתוני אשראי דיווחים על התראות בדבר חזרתם של חמישה שיקים לפי חוק שיקים ללא כיסוי, דבר העלול לגרום לחיווי אשראי שלילי. משמעות הכללת הנתונים במאגר, חיווי האשראי השלילי, והפגיעה בדירוג היא שנותני אשראי עשויים לסרב לתת ללקוח אשראי כלל, לרבות אי הגדלת מסגרות האשראי שלו בחשבונות בנק אחרים, אי הגדלת מסגרות אשראי במסגרת כרטיסי האשראי הקיימים ואי הנפקת כרטיסי אשראי חדשים, וכן ייתכן שלא יתאפשר ללקוח לשלם בשיקים או באשראי אגב רכישת נכס או שירות. בנוסף, בעתיד, בשל ההכללה במאגר והשינוי בדירוג, הריבית של האשראי שהלקוח יקבל עשויה להיות גבוהה מהממוצע.
  3. פגיעה בדירוג הלקוח בבנק בו הוא מנהל חשבון – אירוע של אי פירעון שיק מחוסר כיסוי נרשם גם בבנק בו מנוהל החשבון ממנו נמשך השיק החוזר, והוא עלול להביא לרישום שלילי ולירידה בדירוג הלקוח במודל הסיכונים של הבנק.
  4. ירידה באמון שותפים לעסקים וצדדים שלישיים – ככלל, ביטול שיקים יוצר משבר אמון בקרב שותפים לעסקים ובקרב צדדים שלישיים עמם אנו בקשר. בטווח הבינוני והארוך פגיעה זו עלולה ליצור קשיים משמעותיים בשיקום יחסים עסקיים וכלכליים מול גורמים אלו. יש לזכור כי כאשר שיק חוזר, עלול להיגרם נזק משמעותי למוטב השיק, אשר הסתמך עליו.

ד”ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: “מלבד הפגיעה באמון וביחסים העסקיים, לאי פירעון שיקים עשויות להיות השלכות משמעותיות על יכולת ההתנהלות הכלכלית של הלקוח בעתיד, על נתוני האשראי שלו ועל הדירוג שלו במערכת הפיננסית. אני קוראת לציבור, בעת זו, לשמור על מוסר תשלומים גבוה, ולעמוד בהתחייבויות שלקחתם על עצמכם. אם נקלעתם למצוקה, ואתם לא יכולים לעמוד בתשלום החוב, אני מציעה שתקיימו שיח עם הגורם לו נתתם את השיק, כדי להגיע אתו להבנה ולהסכים על המשך היחסים ביניכם בצורה מכבדת, באופן שלא יצריך ביטול שיקים והגעה למצבים בהם שיקים יחזרו חלילה מחוסר כיסוי.”

עו”ד תומר מוסקוביץ, ראש רשות האכיפה והגבייה: “רשות האכיפה והגבייה הונחתה על ידי שר המשפטים לעצור את הליכי הגבייה, אך מדובר בעצירה זמנית בלבד; ובכל מקרה אין מדובר בשמיטת חובות. בסופו של דבר יהיו מקבלי השיקים זכאים לנקוט במלוא ההליכים לשם גביית חובם.”