ספירת מלאי

הרינו להזכירכם שעליכם לערוך מפקד המצאי לסוף שנת המס. המפקד צריך לכלול את כל המלאי העסקי, דהיינו טובין המיועדים למכירה או לייצור, יש לרשום תיאור הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין (טובין מיושן, מקולקל, במחזור איטי, פסולת וכו’). הכוונה לספירה בפועל של הטובין ולא לחישוב הכמות שצריכה להיות במלאי לפי הרישומים בספרים ובמסמכים.

מועד עריכת הספירה:

  1. יש לערוך את המלאי בסוף השנה
  2. אין כל חובה לסגור את העסק במועד המפקד
  3. התקנות מאפשרות עריכה המפקד לאו-דווקא ב -31 בדצמבר אלא גם במשך עשרה ימים לפניו או אחריו.
  4. במקרה של ספירה לא בתאריך המאזן וכן במקרה של תנועת סחורות במהלך הספירה, חובה לערוך רישומים והתאמות לתיאום הכמויות שבין מועד המפקד בפועל ובין סוף שנת המס, וכן להכין מראש את כל הסידורים הדרושים לרישום תנועת הטובין במהלך המפקד.
  5. נישום המבקש לפקוד את המצאי בתאריך אחר בדצמבר השנה או בינואר שנה אחרי, שלא בגבולות עשרת הימים שצוינו, חייב להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

הפרשים: יתכנו הפרשים בין המצאי ובין הכמויות שצריכות היו להימצא במלאי בסוף השנה. הפרש מהותי טעון הסבר ובדיקה. אך בכל מקרה חישוב שווי המלאי לסוף השנה יעשה על פי הכמויות שנמצאו בפועל במפקד.

נהלים והבהרות: על מנת להקל על המפקד ולצמצם את הזמן הדרוש לעריכתו, רצוי להכין מראש את גיליונות הספירה תוך ציון סוגי הטובין המצויים בעסק ובזמן המפקד להשלים רק את רישום הכמות. ניתן גם לספור ספירה מוקדמת, תוכנם של ארגזים ואריזות או מדפים ומחסנים מסוימים, ולציין על גביהם הכמויות שנפקדו. ביום המפקד ניתן לרשום את הכמות על פי הספירה המוקדמת כאמור.

גיליונות הספירה: גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. חובה לרשום עליהם תאריך המפקד ושמות הפוקדים שיחתמו על כל גיליון. ברשימות יצוין מקום אחסון הטובין (אם ישנם מספר מקומות כאלה) ופרטים המספיקים לזיהויים. תירשם כמות ויחידת המדידה. אין צורך לרשום מיד מחיר או שווי. חישוב השווי יעשה במועד מאוחר יותר בהתבסס על סכום הקניה לא כולל מע”מ לפי שיטת פיפו או לפי ממוצע משוקלל. טובין פגומים או מיושנים ירשמו תוך ציון מצבם.

הטובין שנספר: המפקד צריך לכלול את כל הטובין השייכים לעסק לרבות כאלה הנמצאים בזמן המפקד בידי אחרים (לרבות כאלה שנשלחו לעיבוד…) או בדרך. הרישום יעשה תוך ציון מקום הימצאו. אם בזמן המפקד נמצאים בעסק טובין השייכים לאחרים (לרבות טובין שנמכרו אך טרם נשלחו ללקוח), יש לרשום גם אותם אך בנפרד ובציון שם הבעלים. מובן שהטובין השייכים לאחרים לא יכללו בחישוב שווי המלאי.

שמירת רשימות המלאי: רשימת המלאי חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמורה במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה מתייחסת או במשך 6 שנים מיום הגשת הדו”ח על ההכנסה לאותה שנת מס, הכל לפי המאוחר. את רשימות המפקד רצוי לערוך לפחות ב3- עותקים וזאת מאחר ופקיד השומה רשאי לדרוש העתק רשימת הספירה המקורי סמוך לביצוע המפקד.

סנקציות: יש להדגיש ולהתריע שמי שחייב היה לערוך רשימת מלאי ולא ערכה, או מי שנמצאו ליקויים מהותיים בספירה ובעריכת הרשימה ייפסלו ספריו ע”י פקיד השומה. בכך תתכן עבירה פלילית ע”פ סעיפים 215 , 216  (1) (5) או 217 לפקודת מס הכנסה.

לפני תחילת המפקד רצוי לרשום את פרטי המשלוח האחרון שנשלח מהעסק לפני תחילת הספירה (מספר תעודת המשלוח או החשבונית) והמשלוח האחרון שנתקבל מספקים.

לקבלת טופס ספרית מלאי- לחץ באן