עדכון ההפרשות לפנסיה

פורסם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, צו ההרחבה בא להרחיב את תחולת הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק מיום 3 באפריל 2016, על כלל העובדים והמעסיקים בישראל.

החל מיום 1.7.2016  הוגדלו ההפרשות לרכיב התגמולים באופן הבא:

ניכוי מהעובד לרכיב התגמולים במקום 5.5% יוגדל לשיעור 5.75%, והחל מיום 1.1.2017  יצמח שיעור זה ל- 6%.

תשלום המעסיק לרכיב התגמולים במקום 6% יוגדל לשיעור 6.25%, והחל מיום 1.1.2017  יצמח שיעור זה ל- 6.5%.

טבלת ההפרשות והעדכונים הינה כדלקמן:

החל מ – הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים סה”כ
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%
1.7.2016 6.25% 5.75% 6% 18%
1.1.2017 6.5% 6% 6% 18.5%