עדכון סכומים בחוק ותקנות מע”מ לשנת 2015

להלן חלק מהשינויים בתקרת הסכומים לפי חוק/תקנות מס ערך מוסף לשנת 2015:

  1. מחזור מרבי של עוסק פטור– (סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975) (מתעדכן אחת לשנה), 79,482 ש”ח.
  2. סכום מינימום ממנו חייב במס חייב לדרוש חשבונית מהמוכר– (סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975) (מתעדכן אחת לחצי שנה),  310 ש”ח.
  3. סכום מינימלי להגשת דו”ח להחזר בתחנה– (תקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף, התשל”ו-1976)  (מתעדכן אחת לחצי שנה, כפוף להוראת תאמ”ו פרק 15 – החזר מס תשומות)  18,805 ש”ח.
  4. תלוש מכירה של קופה רושמת– (תקנה 9א(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ו-1976) (מתעדכן אחת לשנה), תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שירות שמחירו אינו עולה על 268 ש”ח.